Tule-ongelmat elämänkaaren eri vaiheissa

Lapsuus- ja nuoruusiässäkin ilmenee tule-ongelmia

TULE-ongelmat ovat valitettavasti arkipäivää jo lapsilla ja nuorilla.  Kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen 8.–9. -luokkalaisista 9 prosenttia ja ammattikoululaista ja lukiolaisista 11 prosenttia raportoi päivittäisiä niska- tai hartiakipuja. Viikoittaista niskaja hartiakipua raportoi 16 prosenttia 8.–9. -luokkalaisista ja 19 prosenttia ammattikoululaisista ja lukiolaisista. Siinä missä erilaiset TULE-kivut ovat yleisiä vaivoja, varsinaiset TULE-sairaudet ovat suhteellisen harvinaisia lapsilla. Esimerkiksi lastenreumaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 150 lasta. Varhainen puuttuminen on tärkeää kipuoireiden kroonistumisen ehkäisemiseksi. Lapsuus- ja nuoruusvuosina myös rakennetaan pohjaa tulevaisuuden toimintakyvylle.

Työikäisten tule-ongelmat tulevat kalliiksi

Kelan tilastot osoittavat, että tule-ongelmat ovat yleisin syy alkavalle sairauspoissaololle, jonka pituus on yli 10 päivää. Tule-ongelmat aiheuttavat määrällisesti toiseksi eniten yli kymmenen päivää kestäviä sairauspoissaoloja. Tule-ongelmista johtuvien alkavien sairauspoissaolokausien määrä on pysynyt viime vuodet jotakuinkin samalla tasolla. Näiden kausien kesto on lyhentynyt viimeisen 15 vuoden aikana, mutta ne aiheuttavat edelleen 3,8 miljoonaa Kelan korvaamaa kokonaista sairauspäivärahapäivää vuonna 2022. Näistä päivistä Kela korvasi 235 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa vuositasolla yli 12 500 työvuoden menetystä.

Työntekijän yhden sairauspäivän hinnaksi työnantajalle on arvioitu keskimäärin noin 350 euroa. Tämä summa pitää sisällään sijaisjärjestelyistä, ylitöistä ja työn hidastumisesta aiheutuvat kustannukset. Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaikaan luetaan sairastumispäivä ja sitä yhtäjaksoisesti seuraavat yhdeksän arkipäivää. Alle 10 päivän mittaiset sairauspoissaolot jäävät siis työnantajien kustannettaviksi. Tämä tarkoittaa, että pelkästään omavastuuajalta syntyy työnantajille satojen miljoonien euron kulut. Samaan 350 euron päiväarvioon peilaten Kelan korvaamista 3,8 miljoonasta tule-sairauspäivästä koituu noin 1,3 miljardin euron kulut.

Työikäisten kohdalla on hyvä huomioida, että uudelleen työllistyminen voi olla tule-kipuiselle vaikeaa. Erityisesti kova alaselkäkipu näyttäisi pienentävän merkittävästi työttömän uudelleen työllistymisen mahdollisuutta.

Sairauspäivärahan lisäksi käytössä on myös osasairauspäiväraha, jolla tuetaan työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. Osapäiväraha on tarkoitettu kokoaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle. Työajan ja palkan on vähennyttävä 40–60 prosenttiin aiemmasta ja osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 150 arkipäivän ajalta. Vuonna 2022 tule-sairauksien vuoksi osasairauspäivärahakausia alkoi hieman yli 6 800 kautta ja ne kestivät keskimäärin 56 päivää. Tule-ongelmien vuoksi alkaneiden osasairauspäivärahakausien määrä on viidessä vuodessa laskenut 17 prosenttia (Kuvio 1). Tule- ongelmat ovat toiseksi suurin osasairauspäivärahan yksittäinen diagnoosiryhmä.

Kuvio 1. Osasairauspäivärahojen alkaneiden kausien määrän kasvu Suomessa 2011–2022.

Osasairauspäiväraha on Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan toimiva, turvallinen ja kustannusvaikuttava keino tukea paluuta kokoaikaiseen työhön. Osasairauspäivän mahdollisuutta on kevennetty ja selkeytetty. Sen osuus kaikista sairauspoissaoloista on kuitenkin vielä vähäinen, vain muutamien prosenttien luokkaa ja käyttöä kannattaisi lisätä. Hyödyt tulevat molemmille osapuolille: työntekijä pysyy mukana työelämässä eikä työnantaja menetä osaavaa työvoimaa. Lisäksi osa-aikainen sairausloma vähentää täysien sairauspäivärahajaksojen käyttöä.