Tule-kustannukset

Tuki- ja liikuntaelin(tule)ongelmat  ja -sairaudet aiheuttavat  vuosittaiset  Suomelle valtavat useiden miljardien kustannukset.  Kustannukset muodostuvat sekä suorista että epäsuorista kuluista. Suoriin kuluihin kuuluvat muun muassa hoito-, lääke-, leikkaus- ja kuntoutuskustannukset sekä työkyvyttömyyden kustannukset. Epäsuoriin kustannuksiin lukeutuvat, työnantajien tilastoihin jäävät kustannukset, kuten alle 10 päivän mittaiset sairauspoissaolot sekä sijaisjärjestelyt. Epäsuoria kuluja ovat myös tuottavuuteen liittyvät kustannukset ja tule-ongelman tai -sairauden aiheuttamat välilliset kustannukset. Esimerkiksi tule-vaiva voi johtaa työkyvyttömyyden kautta syrjäytymiseen.  

Suurimmat tilastoidut suorat kustannukset yhteiskunnalle aiheutuvat terveydenhuollon käynneistä.  Kelan korvaamat  sairauspoissaolot sekä työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyyseläkekustannukset  ovat vuosittain noin 313 miljoonaa euroa

Kokonaiskustannusten tarkka arviointi on vaikeaa, sillä kaikkia tule-ongelmien tai -sairauksien aiheuttamia kustannuksia ei ole tiedossa. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmien kustannuksien ja määrien osalta tilastotietoja on saatu Kela:n, ETK:n ja THL:n keräämistä tiedoista. 

Voiko kustannuksiin vaikuttaa?

Vaikka monen yksilön tule-ongelmaa ei olisi voitu estää, kansanterveyden tasolla tule-ongelmia voidaan ennaltaehkäistä merkittävästi. Myös hoidolla ja kuntoutuksessa sekä esimerkiksi työn muokkauksella voidaan vaikuttaa syntyviin kustannuksiin. Kun ikääntyvien määrä kasvaa väestössä, myös kustannukset kasvavat. Olemme linjanneet tarvittavat toimenpiteet Kansallisessa TULE-ohjelmassa

  1. Tule-terveyttä tulee edistää kaikilla yhteiskunnan sektoreilla 
  2. Hoitoa ja kuntoutusta tulee olla saatavilla riittävästi ja oikea-aikaisesti
  3. Kansalaisten tulee saada riittävästi tietoa ja tukea arjen motivaation ja taitojen lisäämiseksi 

3,8

miljoonaa
Kelan korvaamaa sairauspäivää

12 500

henkilötyövuotta menetetään
pelkästään Kelan korvaamien
tule-sairauspäivien vuoksi

34 %

uusista työkyvyttömyyseläkkeistä
johtui tule-ongelmista

Infograafi:Tuki- ja liikuntaelinongelmat heikentävät työkykyä ja tulevat kalliiksi

Tuki- ja liikuntaelinongelmat olivat vuonna 2022 yleisin avoterveydenhuollossa kirjattu syy lääkärillä käyntiin sekä yleisin syy siirtyä sairauseläkkeelle. Liian moni työura katkeaa TULE-ongelmien vuoksi.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2023