Tule-terveyden tueksi

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ylläpitäminen tapahtuu ihmisen koko elinkaaren ajan, kohdusta alkaen. Tule-terveyden ylläpitämiseen voidaan vaikuttaa parhaiten elintavoilla, joilla paitsi tuetaan tule-terveyttä, myös ehkäistään niistä syntyviä ongelmien ja sairauksien ilmaantumista tai etenemistä. Terveyttä edistävät valinnat tulee tehdä helpoksi vauvasta vaariin,siellä missä ihmiset ovat. Kun ihminen suunnittelee elintapamuutoksen tekemistä, tueksi täytyy olla terveystietoa ja -palveluita riittävästi saatavilla.

Tule-terveyden ylläpitämiseen vaikuttaa lapsuudessa perhe ja myöhemmin ihminen itse. Terveellisten elämäntapojen valitseminen, tarpeellisten terveyspalvelujen käyttö ja ennaltaehkäisevien toimintojen ja terveysmittausten hyödyntäminen edellyttävät terveystiedon ymmärtämistä ja käyttöä. Ihmisen kyky valita, käyttää ja ymmärtää tarvittavaa tietoa terveellisten päätösten tukena, on tärkeää.

Aina eivät ihmisen omat mahdollisuudet kuitenkaan riitä terveellisten valintojen tekemiseen edes silloin, kun tietoa ja motivaatiota on tarpeeksi. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö sekä taloudelliset seikat rajoittavat tai estävät hyvin monia tekemästä ja noudattamasta terveellisiä valintoja. Vastuuta on siis ihmisen lisäksi myös yhteiskunnalla.

Tule-terveyttä edistettäessä voidaan samalla vaikuttaa myös yleisimpiin kansantauteihimme, sillä monissa sairauksissa juuri vähäinen liikunta aiheuttaa merkittävän riskin sairastua. Tutkimukset osoittavat, että liikunta vaikuttaa myönteisesti elimistön rakenteisiin ja toimintoihin. Liikunta on keskeinen keino pienentää merkittävästi yleisempien kansansairauksien riskiä.

Ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoito vähentäisivät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja parantavat ihmisten elämänlaatua sekä toiminta- ja työkykyä.

Varhaisen hoidon tiedetään vaikuttavan myös keskeisesti tule-potilaiden mahdollisuuksiin esimerkiksi jatkaa työelämässä. Tule-terveyden edistämiseen tuleekin kiinnittää perusterveyden,- työterveys- ja erikoissairaanhoidossa merkittävästi nykyistä enemmän huomiota osana kaikkia hoitoprosesseja, ja siihen tulee osoittaa tarvittavat voimavarat.