2. Hoitoa ja kuntoutusta on saatavilla riittävästi ja oikea-aikaisesti

Tarjotaan ammattilaisille näyttöön perustuvia mittareita ja työkaluja tule-terveydestä heidän työnsä tueksi. Tuetaan ammattilaisia näiden työkalujen käyttöönotossa. Tarjotaan ammattilaisille myös välineitä asiakkaiden tule-tietoisuuden lisäämiseksi.

Vaikuttavan työn takaamiseksi tiedolla johtamista tulee vahvistaa. Asiakasohjauksen ja -palvelun sekä hoidon vaikuttavuuden toteamiseksi tarvitaan laaturekistereitä ja mittareita. Niin sote-palveluiden järjestäjien kuin palveluiden ohjauksesta ja rahoituksesta vastaavien tahojen tulee saada ajantasaista tietoa palvelukokonaisuuksien vaikuttavuudesta. Palvelun tuottajien ja ammattilaisten on tämän lisäksi saatava tietoa asiakkaiden toimintakyvystä ja toimintakyvyn muutoksista. Tämän vuoksi tule-terveyteen, toimintakykyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä tietoja olisi kirjattava ja tallennettava yhtenäisellä tavalla koko maassa Kanta-palvelua hyödyntäen.

Tekoäly on jo tuonut mukanaan entistä tehokkaammat mahdollisuudet kartoittaa ja seurata asiakkaan tai potilaan tilannetta moniulotteisesti ilman, että asiakas joutuu esimerkiksi täyttämään kohtuuttoman pitkiä lomakkeita. Erilaiset mittarit voivat toimia hoitoa ohjaavana välineenä ja niiden avulla voidaan arvioida hoidon tai kuntoutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Jotta ammattilaiset saavat parempaa tietoa tule-terveydestä työnsä tueksi, tulee eri tilanteissa käytettävistä mittareista muodostaa kansallisen tason näkemys ja käytännöt.

Työvälineiden käyttöönoton tuki ammattilaisille
Mittareiden tarkoituksena on parantaa hoidon laatua ja tukea ammattilaisen työtä. Kliinistä työtä tekeville ammattilaisille on järjestettävä riittävä tuki ja koulutus mittareiden käyttöönotossa.

Ammattilaisille välineitä asiakkaiden tule-tietoisuuden lisäämiseksi
Vastaanotolta lähdetään usein mieli täynnä uutta tietoa ja kysymyksiä. Ammattilaisilla tulee olla riittävä määrä laadukasta materiaalia tai esimerkiksi sivustoja, joiden pariin he voivat ohjata asiakkaita hakemaan lisätietoa tai vaikkapa vertaistukea.