Ikääntyneiden toimintakyky heikkenee tule-ongelmien vuoksi

Suomalaisista useampi kuin joka neljäs on yli 65-vuotias vuonna 2030. Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2019 lopussa yli 870 000 vähintään 70 vuotta täyttänyttä henkilöä. THL:n mukaan 70-79 vuotiaista 72 prosenttia ja yli 80 vuotiaista 38 prosenttia raportoi pystyvänsä kävelemään puoli kilometriä vaikeuksitta. Kyseessä on varsin tärkeä kyky itsenäisen arjen sujumisen, kuten kauppareissujen kannalta.

Väestöennusteen mukaan yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana koko maassa noin 50 prosentilla. Mikäli ikääntyneiden toimintakyky ei kohene tulevan 10 vuoden aikana, vuonna 2030 meillä on lähes 500 000 suomalaista, jotka eivät pysty kävelemään puolta kilometriä vaikeuksitta. Kun työikäinen väestö samaan aikaan keskittyy alueellisesti, maassamme tulee olemaan entistä enemmän kuntia ja alueita, joissa huoltosuhde on heikko ja julkinen talous on haasteellisessa tilanteessa. Huoltosuhteen heikentyessä on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota toimintakykyisten elinvuosien turvaamiseen ja kotona asumisen tukemiseen mahdollisimman pitkään.

Usein kävelyä ja muuta arkista toimintakykyä haittaa nimenomaan tule-ongelma, kuten kipu. Ikä lisää tule-ongelmien riskiä, kun esimerkiksi nivelten liikkuvuus vähenee. Erityisesti polven ja lonkan nivelrikko näyttäisivät ennustavan sosiaalista eristyneisyyttä.

Ikääntyessä myös luuston ja lihasten massa vähenee. Luuston massa saattaa pienentyä jo 40 ikävuodesta alkaen. Luun hauraudesta johtuvia murtumia voidaan ehkäistä keskittymällä luun massan, tiheyden ja lihasvoiman parantamiseen läpi elämänkaaren. Kaatumisen ehkäisyssä fyysisen suorituskyvyn, tasapainon, liikkuvuuden ja lihasvoiman parantaminen ovat yhtä tärkeitä.

Ikääntyvien lihasvoimaan vaikuttavat monet tekijät kuten pitkäaikaissairaudet, lihasten käyttämättömyys ja huono ravitsemus. Iän myötä lihasmassa väistämättä vähenee: se on pienentynyt 50-vuotiaana 10 prosenttia ja 70-vuotiaana jo 40 prosenttia. Lihasvoiman heikkenemisessä on kuitenkin huomattavia eroja eri lihasten ja lihasryhmien välillä. Lihasvoiman väheneminen näkyy selvimmin alaraajojen lihaksissa.

Tule-ongelmat johtavat helposti pahenevaan noidankehään, jossa omatoimisuus ja liikkuminen vähenevät, ja tämä puolestaan lisää kipua. Samalla muut haitalliset seuraukset lisääntyvät. Tule-sairailla henkilöillä onkin useammin liitännäissairauksia kuin muista sairauksista kärsivillä. Yhdessä tule-ongelma ja sen liitännäissairaudet johtavat yleisesti vakaviin vajaatoimintoihin, ulkopuolisen hoidon ja hoivan tarpeeseen ja voimakkaaseen elämänlaadun heikkenemiseen.