Miksi kansallista TULE-ohjelmaa tarvitaan?

1. Hyvä tule-terveys on hyvinvoinnin sekä hyvän toiminta- ja työkyvyn perusta.

Tämän takaamiseksi tarvitaan tehokkaita, kattavia ja tasa-arvoisia toimintakäytänteitä.

2. Tule-ongelmat koskettavat suomalaisia laajasti.

Vaikka tule-sairaudet painottuvat ikääntyneisiin, arkea haittaavat tule-kivut ovat yleisiä kaikissa ikäluokissa.

3. Tule-ongelmat heikentävät elämänlaatua ja lisäävät riskiä sairastua masennukseen sekä muihin kansantauteihin.

4. Tule-ongelmat aiheuttavat toiminta- ja työkyvyn vajausta, sekä työpanoksen menetyksiä.

Pelkästään Kelan korvaamia sairauspäiviä maksetaan vuosittain noin 14 000 henkilötyövuoden edestä.

5. Tule-ongelmat lisäävät avun, hoitojen ja hoivan tarvetta sekä näistä aiheutuvia kustannuksia enemmän kuin muut ei-tarttuvat sairaudet.

6. Tule-ongelmat ovat yleisempiä vähän koulutetuilla ja ne lisäävät huomattavasti syrjäytymisen ja työkyvyttömyyden riskiä.

7. Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus ovat toimivia ratkaisuja, kunhan ne saadaan toteutumaan.

Tehokkaita keinoja tule-terveyden ylläpitoon ja parantamiseen sekä tule-ongelmien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen on olemassa. Keinojen toimeenpano vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistoimintaa eri hallinnonalojen, terveydenhuollon ammattiryhmien ja järjestöjen välillä.

8. Suomi ikääntyy eurooppalaisittain nopeinta vauhtia.

Samalla meillä lisääntyvät tule-ongelmista kärsivien määrä, monenlaisten palveluiden tarve sekä hoidosta ja hoivasta aiheutuvat kulut. Ikääntyneiden kuntoutus on tärkeässä roolissa, jotta mahdollisimman moni ikääntynyt pysyy toimintakykyisenä kotonaan mahdollisimman pitkään ja jotta yhteiskuntamme resurssit riittävät haastavassa tilanteessa.