Loppusanat

Tule-ongelmat koskettavat koko väestöämme ikään tai sukupuoleen katsomatta. Pitkään jatkuessaan ne heikentävät hyvinvointia, vaikeuttavat liikkumista ja voivat käynnistää syrjäytymisen kierteen. Tule-ongelmat kuormittavat ja tulevat kalliiksi paitsi sosiaali- ja terveydenhuollolle, myös koko yhteiskunnalle. Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus ovat toimivia ratkaisuja, kunhan ne saadaan toteutumaan.

Tule-terveyttä on tuettava kaikissa väestöja ikäryhmissä. Ikääntyvän väestön toimintakyky on tulevaisuudessa entistäkin suurempi kansantaloudellinen kysymys. Riittävä tule-terveys tukee työ- ja toimintakykyä sekä mahdollistaa arjen toimintoja ja itsenäistä arkea, joten siihen kannattaa investoida. Hyvä tule-terveys myös ehkäisee useita muita kansantauteja. Työikäisillä tule-ongelmat aiheuttavat edelleen eniten alkavia pitkittyneitä sairauspoissaolokausia ja suuren osan työkyvyttömyyseläkkeistä. Suomen ikääntyessä on siis entistäkin tärkeämpää huolehtia myös työikäisen väestön mahdollisuuksista olla työelämässä ja ylläpitää toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Tule-terveyden edistämisen tulee alkaa jo lapsuuden elinympäristössä.

Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia, joilla rakennetaan tule-terveyttä tukeva arkiympäristö, laitetaan hoitopolut kuntoon ja lisätään ihmisten ymmärrystä. Tule-terveys on otettava huomioon kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Avainasemaan nousee poikkihallinnollinen ja tiedolla johdettu suunnitelmallisuus sekä yhteistyö erihallinnonalojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Vaikuttava tule-terveyden edistäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä, jota voi esimerkiksi kunnissa seurata tule-terveydestä kertovien indikaattoreiden avulla. Hoidon ja kuntoutuksen osalta tulee eri tilanteissa käytettävistä mittareista muodostaa kansallisen tason näkemys ja käytännöt. Näin tuetaan ja mahdollistetaan hoidon ja kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointia. Toimenpiteiden niin arjen elinympäristöissä kuin hoidon ja kuntoutuksenkin suhteen tulee perustua tutkittuun tietoon.

Mikäli nykyisen hallitusohjelman toimeenpanossa huomioidaan myös tule-terveyden edistäminen, tässä ohjelmassa esitetyt ratkaisut ovat mahdollisia toteuttaa. On kuitenkin tärkeää, että työtä tehdään pitkäjänteisesti ja että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nähdään välttämättömänä edellytyksenä talouskasvulle seuraavienkin hallitusten kausilla. Väestön toimintakykyyn sijoittaminen on investointi tulevaisuuteen.