Tule-ongelmien aiheuttamat kustannukset ja niiden vähentäminen

Tule -ongelmista aiheutuu yhteiskunnalle monenlaisia kustannuksia. Kustannuksia aiheuttavat mm:

Tule -sairauksien ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi tarvitaan tule -terveyttä edistävän kokonaisuuden hallintaa sekä eri toimijoiden vastuiden ja roolien selkiyttämistä. Vaikuttamisen kohteena tulee olla sekä yksilö että ympäristö. Kunnan on mahdollista lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia ja halukkuutta tule-terveytensä tukemiseen ja siitä huolehtimiseen kannustamalla terveellisiin elintapoihin.

3,8

miljoonaa
Kelan korvaamaa sairauspäivää

12 500

henkilötyövuotta menetetään
pelkästään Kelan korvaamien
tule-sairauspäivien vuoksi

32 %

uusista työkyvyttömyyseläkkeistä
johtui tule-ongelmista

Lisätään tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistäviä päätöksiä ja toimia

  • Rakennetaan tuki- ja liikuntaelinterveyttä tukevaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kannustaa yksilöitä terveellisiin valintoihin  ja  toimintaan.
  • Vahvistetaan monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä (esim. asuinympäristö ja työelämä).
  • Kehitetään kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden seurantaa ja arviointia.
  • Kohdistetaan toimia tuki- ja liikuntaelinterveyden riskitekijöihin (esim. ylipaino ja liikkumattomuus).
  • Hyödynnetään ja tuetaan kaikkien ihmisten jäljellä olevaa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä (esim. osatyökykyisyys).

Parannetaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon ja kuntoutuksen tehokkuutta sekä vaikuttavuutta

  • Huomioidaan ihminen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimijana (esim. tule-kivun ja masennuksen yhteys).
  • Hyödynnetään terveydenhuollossa tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten osaamista (esim.    fysioterapeuttien suoravastaanotto ja luustohoitajat).
  • Turvataan tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten resurssit ja osaaminen.

Hyödynnetään tuki- ja liikuntaelinterveys kunnan kilpailukyvyn mahdollistajana ja edistäjänä

  • Ymmärretään tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen merkittävä säästöpotentiaali.
  • Nähdään tuki- ja liikuntaelinterveys keskeiseksi tekijäksi kunnan kilpailukyvyn kannalta sen mahdollistaessa kuntalaisten opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn.