Miten tule-ongelmat näkyvät kuntalaisen arjessa?

Tule-sairaudet ja tapaturmat ovat väestössä yleisin kipua aiheuttava sairausryhmä. Tavallisimpia tule-ongelmia ovat selkäkipu, nivelrikko sekä lihasten ja jänteiden sairaudet (Kansallinen Tule-Ohjelma, Tule ry*). Tule-ongelmat vaivaavat kaiken ikäisiä kuntalaisia ja koskettavat siten monen kuntalaisen arkea. Väestön ikääntyessä tule-sairauksien määrä kasvaa entisestään.

Toimintakykyinen kuntalainen on myös osallistuva ja tuottava kuntalainen. Panostamalla kuntalaisten toimintakykyyn, vaalitaan samalla kunnan elinvoimaa! Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää työtä ja siihen tarvitaan kaikkien kunnan toimialojen osaamista.

Tule-ongelmia ilmenee jo lapsilla. Riittävä liikunta olisi välttämätöntä lasten fyysiselle toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Kuitenkin peruskoululaisista vain kolmannes liikkuu suositusten mukaisesti tunnin päivässä. Liikunnan harrastamisen vähäisyys ja istuva elämäntapa heijastuvat lasten ja nuorten hyvinvointiin**. Kouluterveyskyselyn mukaan viikoittaisesta alaselänkivusta kärsii noin 8% viidesluokkalaisista ja esiintyvyys kasvaa edelleen iän myötä***. Koululaisten kestävyyttä ja liikkumisen taitoja kartoittavien Move!-mittauksien tulokset ovat huolestuttavia osalla oppilaista**.

Tule-sairaudet ja tapaturmat ovat myös yksi eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä.  Selkäkipua kokee elämänsä aikana noin 80% suomalaisista. Pitkittyessään ja kroonistuessaan selkävaivat aiheuttavat lyhyt- ja pitempiaikaista työkyvyttömyyttä.  Myös nivelrikko, nivelten sairaudet sekä niska-hartiaseudun ja olkapäävaivat ovat yleisiä tule-ongelmia ja ne aiheuttavat toiminta- ja työkyvyn haittaa*. Pahimmillaan tule-sairaudet johtavat pysyvään työkyvyttömyyteen ja ne olivatkin masennuksen ohella yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy vuonna 2018****.

Suurella osalla tule-sairaista ja -vammaisista henkilöistä liikkumiskyky ja -varmuus ovat keskimääräistä huonompia. Etenkin iäkkään ihmisen kivut, kolotukset ja toimintakyvyn rajoitteet voivat ajaa neljän seinän sisälle. Esteettömällä ympäristöllä kotona, työssä, työ- ja asiointimatkoilla ja vapaa-ajan toiminnoissa on tule-ongelmista kärsivien omatoimiselle selviytymiselle ja elämänlaadulle olennainen merkitys *.

Lähteet:
* Kansallinen Tule-ohjelma, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
** Move! -mittaukset, Opetushallitus
*** Kouluterveyskysely 2022 
*** Kouluterveyskysely 2023: Alaselkäkivut 8-9 lk 
****Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi ennätyksellisen vähän ihmisiä, ETK.