Tule-terveys osaksi kunnan päätöksentekoa – miten?

Kunnilla on lakisääteinen vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisesta. Laadukasta terveyden edistämisen työtä ohjaa tieto kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja kehityskohteista. Kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinten(tule) terveyden edistäminen ja väestöryhmien terveyserojen kaventaminen edellyttävät, että tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä tule-sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus otetaan huomioon kunnassa suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan kaikilla tasoilla.  Työtä kehitetään säännöllisesti ja järjestöt ovat mukana toiminnassa kumppaneina. Tule-terveyttä ja toimintakykyä edistetäänkin tehokkaimmin kansanterveyden tasolla tekemällä terveyttä edistävät elintapavalinnat mahdollisimman helpoiksi, esteettömiksi ja houkutteleviksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen tulee tukea toimialat ylittävää, verkostoituvaa ja monialaisiin kumppanuuksiin perustuvaa toimintaa sekä mahdollistaa yhteistyö myös kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Tule-terveys tulisi ottaa huomioon jo kuntien strategiatyössä ja hyvinvointikertomuksissa asettamalla tule-terveyteen liittyviä tavoitteita ja tekemällä ennakkoarviointeja.

Tule-terveyttä edistävien toimenpiteiden toteutumista voidaan edistää muun muassa sisällyttämällä siihen liittyviä mitattavia tavoitteita kunnan hyvinvointikertomukseen ja -tavoitteisiin, kun tavoitteet ja seurattavat indikaattorit on kirjattu.

IndikaattoriLähde
Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksisotkanet.fi
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuussotkanet.fi
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi sairauspäivärahaa saavien määräKela
Selän alaosan kipujaterveytemme.fi
500m kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuusterveytemme.fi
Kykenee liikkumaan yksin ilman vaikeuksiasotkanet.fi
Aikuisilla: lihavien osuusFinSote
Yläkoululaisilla: ylipainoisten osuuspotilastietojärjestelmä (Avohilmo)
Lonkan kokonivelproteesin ensiasennukset (Leikkauksia 100 000 / 40 vuotta täyttänyttä kohden)thl.fi/far
Polven tekonivelten ensiasennukset (Leikkauksia 100 000 / 40 vuotta täyttänyttä kohden)thl.fi/far
Lonkkamurtumat (lonkkamurtumien ikävakioitu ilmaantuvuus, joka on vanhustenhoidon
laadun tärkein indikaattori sekä ensimmäisen lonkkamurtuman jälkeen toisen lonkkamurtuman
ilmaantuminen kahden vuoden kuluessa)
terveytemme.fi
Perfect ja HILMO -tietokannat
Osteoporoosi-/murtumahoitajien määräTEA-viisari
iikuntasuunnitelma tai kehittämisohjelmaTEA-viisari
Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja arviointiTEA-viisari
Liikunta käsitelty kuntastrategiassaTEA-viisari
Liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmäTEA-viisari
Kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta hyvinvointikertomuksissaTEA-viisari
Taulukko 1. Väestön tuki- ja liikuntaelinterveydestä kertovia indikaattoreita, joiden perusteella voi seurata tietoja kunnittain/sairaanhoitopiireittäin.

Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksessa

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Siihen tarvitaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, toimialat ylittävää, verkostoituvaa ja monialaisiin kumppanuuksiin perustuvaa toimintaa sekä mahdollistaa yhteistyö kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Hyvinvointikertomuksessa tulee huomioida myös tuki- ja liikuntaelimistön (tule) terveys.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021