Tule-terveyden edistäminen kunnissa

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen parantaa kuntalaisten elämänlaatua ja toimintakykyä, lisää työllisyyttä ja kuntien elinvoimaa sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvamista (THL*)

Kunnanvaltuuston vastuulle kuuluvat strategiset päätökset, joilla kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään. Kunnanvaltuuston tulee myös varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja vastuista on sovittu selkeästi (THL*).

Sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen ovat kustannusvaikuttavin tapa kuntalaisten terveyden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Menestyksekäs terveyden edistäminen vaatii työ-, asuin- ja vapaa-ajan ympäristön muokkaamista terveellisiä elintapoja edistäviksi **.

Kuntalaisten tule-terveyden edistämistä toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla. Kunta voi vaikuttaa kuntalaisten tule-terveyteen terveyspalveluiden lisäksi monissa palveluissaan, kuten kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluissa, kaavoituksessa, ympäristösuunnittelussa sekä liikennejärjestelyissä. Esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelu, hyötyliikuntaa tukevat liikenneratkaisut ja katujen talvikunnossapito edistävät kaikki omalta osaltaan kuntalaisten tule-terveyttä. Hyvin hiekoitetut kävelytiet talvella vähentävät liukastumisia ja säästävät murtumista aiheutuvia kustannuksia, sillä esimerkiksi yhden lonkkamurtumaan johtavan kaatumisen estäminen tuo kymmenien tuhansien eurojen säästön kunnalle.

Kunnan talouden ja elinvoiman kannalta on järkevää panostaa terveisiin ja toimintakykyisiin asukkaisiin. Esimerkiksi panostaminen kevyen liikenteen väyliin lisäämällä kävely- ja pyöräilyteitä, tuottaa kunnalle tulevaisuudessa säästöjä joita voidaan hyödyntää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Tuki- ja liikuntaelimistön hyvä toimintakyky ja terveys ovat keskeisiä edellytyksiä myös muiden elinjärjestelmien toimintakyvylle ja terveydelle. Tule-terveyden edistäminen on terveyden edistämisen perusta ja yleisimpien kansantautien tehokas ehkäisy edellyttää tule-sairauksien tehokasta ehkäisyä (KTO, Tule ry***).

Lähteet:
*  Hyvinvointijohtaminen kunnassa, THL
**Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys, Pekurinen M, Puska P. ym. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja | 4/2007, Helsinki 2007.
*** Kansallinen Tule-Ohjelma, Tule ry

Infograafi: Kuntalaisen tuki- ja liikuntaelinterveys paranee fiksuilla päätöksillä

Hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen työvälineenä

Laaja hyvinvointikertomus on kunnassa valmisteltu hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Asiakirja valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Kertomukseen valitut painopisteet toimivat osana talousarviota ja toimialojen käyttösuunnitemaa. Näitä arvioidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2016

Hyvinvointitieto päätösten tukena

Kunnan ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen vaativat tietoa kuntalaisista ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen. Indikaattoreiden avulla voi seurata hyvinvointia ja terveyttä eri väestöryhmissä ja asettaa toiminnalle mitattavia tavoitteita. Ota myös kuntalaisten kokemustieto käyttöön.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2016