Resursoidaan potilaan yksilöllinen kohtaaminen

Tutkimusnäyttö korostaa entisestään kohtaamisen ja potilasviestinnän merkitystä. Potilaan autonomian tukeminen ja vahvuuslähtöinen työtapa näyttäisi vähentävän kipua ja lisäävän potilaan kykyä toimia arjessa. Kohtaaminen ja voimaannuttava työtapa tulisi olla käytössä ensikohtaamisesta alkaen. Kohtaamisen ja potilasviestinnän laatuun on syytä kiinnittää huomiota myös siksi, että ammattilaisen antamien, hoitoon liittymättömien ja tahattomien pelkoa herättävien viestien tiedetään lisäävän potilaan oirekuvan pitkittymisen todennäköisyyttä. Kivun pitkittymistä ennustavat usein kivun katastrofointi, psykososiaaliset riskitekijät, väärät uskomukset ja kipuun liittyvät pelot. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että ammattilainen tietää, mitä potilas ajattelee itse tilanteestaan ja mitä hän uskoo tulevaisuuden tuovan tullessaan.

Elintavat ovat tärkeä osa tule-potilaan omahoitoa. Empaattinen ja kiireetön kohtaaminen ovat tärkeitä myös elintapojen ohjaamisen kannalta. Pelkkä tiedon välittäminen on harvoin riittävä interventio pysyvän elämäntapamuutoksen käynnistämiseksi. Muutokseen tarvitaan myös tukea arjen toimintakyvyn kohottamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja suunnitelmallisuuteen. Palveluvalikoimassa on oltava kustannustehokkaita keinoja, jotka perustuvat käyttäytymistieteelliseen näyttöön.

Lisätään tule-koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille

Tule-ongelmiin ja niiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyvä tutkimusnäyttö on lisääntynyt valtavasti viime vuosina. Tutkimusnäyttö on pääosin koottu Käypä hoito-suosituksiin, mutta suositusten sisältö ei ole vielä vakiintunut kentän käytössä. Tarvitaan koulutusta kivusta, kivun mekanismeista ja kivunhallinnasta sekä työkyvyn tukikeinoista sekä kuvantamisen tarpeen määrittelystä. Myös edellä mainittu empaattinen kohtaaminen ja elintapaohjaus ovat osa ammattitaitoa, jota tulisi kehittää. Terveydenhuoltoon tarvitaan myös lisää tietoa erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista. Tarvitaan myös tietoa apuvälineiden tuomista mahdollisuuksista sekä tietoa apuvälineen käyttäjän tule-terveyden huomioimisesta.