STRATEGIA 2015-2019

Toiminta-ajatus

Tuki- ja liikuntaelinliitto on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka toimii tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.

Tule ry on tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen asiantunteva ja kokoava ääni, jota kuullaan yhteiskunnassa. Tule ry on näkyvä tule-terveyden edistäjä.

Asiantunteva

Yhdistämme ainutlaatuisella tavalla kahden eri jäsenjärjestöryhmämme osaamisen – vammais- ja potilasjärjestöjen kokemusperäisen tiedon sekä ammattialajärjestöjen edustaman kliinisen ja tutkimustiedon.

Vaikuttava

Osallistumme näkyvästi julkiseen keskusteluun ja tuomme esiin kansalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden yhteiskunnallisen merkityksen. Toteutamme oivalluksia ja ajatuksia herättävää väestöviestintää, jolla kannustetaan kansalaisia tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistäviin elintapoihin.

Osallistava

Osallistamme jäsenjärjestöjämme ja sidosryhmiä toimintaamme tavalla, joka hyödyttää sekä Suomen Tule:a että sen kumppaneita. Kuulemme sekä terveydenhuollon ammattilaisten että kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä.

Luotettava

Vaikuttamistoimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käypä hoito-suosituksiin. Monimuotoinen jäsenkuntamme vahvistaa näkemystemme uskottavuutta.

Johdanto

Suomessa on arvioitu olevan jopa 1,7 miljoonaa tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivää (THL). Tule -ongelmat heikentävät kansalaisten elämänlaatua sekä työ- ja toimintakykyä ja ne tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Tule-sairaudet ovat yleisin syy lääkärissä käyntiin, aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja ja ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Niistä aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat Suomelle vähintään 3 – 4 miljardia euroa vuodessa.

Suomessa on laadittu useita linjauksia ja ohjeita kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Näissä linjauksissa tule -terveydellä ja sen riskitekijöillä on keskeinen rooli (esim. STM – Muutosta liikkeellä! -linjaukset). Tule-ongelmat ovat kasvamassa etenkin nuoremmissa ikäryhmissä sekä väestön ikääntymisen myötä. Tutkimustiedon mukaan jo päivähoidossa olevat lapset ovat paikallaan noin 60 prosenttia toiminta-ajastaan ja lasten ylipaino on lisääntynyt hälyttävästi; joka neljäs 5-vuotias tyttö on ylipainoinen tai lihava (THL – lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus LATE 2013). Tule -sairaudet johtavat usein työkyvyttömyyteen ja eläkkeelle jäämiseen. Ikääntyneillä kuntalaisilla tule -sairaudet voivat johtaa ennenaikaiseen laitoshoitoon. Tule-terveyttä edistämällä, hoitamalla ja kuntouttamalla voidaan pidentää työuria ja parantaa elämänlaatua elinkaaren eri vaiheissa.

Tule ry:n jäseninä on 17 valtakunnallista kansalais-, potilas- ja ammattilaisjärjestöä sekä asiantuntijaorganisaatiota. Liiton jäsenjärjestöjen monipuolisuus ja laajuus mahdollistavat erityislaatuisella ja innovatiivisella tavalla tuki- ja liikuntaelinasioiden edistämisen järjestöjen yhteistyöllä. Mukana on kansalaisten, potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden edustus. Yhteenlaskettu henkilömäärä Tule ry:n jäsenjärjestöissä ja niiden jäsenissä on noin57 000. Tule ry:llä on tärkeä tehtävä kansalaisten terveyskäyttäytymiseen ja terveyspolitiikkaan vaikuttavana kansanterveysjärjestönä. Toisin kuin diagnoosipohjaiset ja erityisalakohtaiset jäsenjärjestönsä, Tule ry keskittyy erityisesti tuki- ja liikuntaelinterveyden yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen esiin nostamiseen.

Tule -terveyttä yhteisellä äänellä

Tule ry:n vahvuus on sen laaja ja monipuolinen jäsenkenttä, jossa yhdistyvät potilas- ja vammaisjärjestöjen kokemusperäinen tieto ja terveydenhuollon ammattilaisten edustama tutkimustieto sekä kliininen kokemus. Onnistunut väestöviestintä ja kampanjointi edellyttävät, että liitolla on käytettävissään riittävä ja ajankohtainen tule -terveyttä koskeva tilasto- ja tutkimustieto.

Asiantuntijana liitto voi vaikuttaa viranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin tuomalla esiin tuki- ja liikuntaelinterveyden merkitystä väestön hyvinvoinnin ja kansantalouden kannalta.

Liitto vaikuttaa yhteistyökykyisenä ja vahvana verkostoitujana suomalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden kokonaisuuteen. Omien jäsenjärjestöjen lisäksi liitto solmii kumppanuuksia myös kuntien, oppilaitosten ja terveydenhuollon kanssa.

Liitto korostaa toiminnassaan erityisesti Tule -ongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä.

 

Strategiset tavoitteet 2015 – 2019:

Tunnettu tule -terveyden edistäjä

Tule-ongelmat ovat kasvamassa etenkin nuoremmissa ikäryhmissä sekä väestön ikääntymisen myötä.  Tule  haluaa levittää tietoa tuki- ja liikuntaelinterveyden merkityksestä suuren yleisön keskuudessa. Tule-terveyteen keskittyvän ennaltaehkäisevän asennevaikuttamisen avulla on tärkeää edistää ihmisten hyvinvointia vaikuttamalla esim. heidän ravinto- ja liikuntatottumuksiinsa. Tule-terveyden ylläpitäminen ja edistäminen on tärkeää myös henkilöille, joilla on joko synnynnäinen tai sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta johtuva toimintakyvyn alenema. Terveys ja hyvinvointi eivät kuitenkaan ole vain sairauden puutetta. Hyvinvointiin vaikuttavat myös sosiaaliset ja yksilölliset voimavarat sekä toimintakyky.

Tärkeätä onkin huomioida tule-terveyttä edistävässä asennevaikuttamisessa myös  Tule  jäsenjärjestöjen edustamat väestöryhmät. Ennaltaehkäisevässä työssään Tule tekeekin työtä myös ennaltaehkäisyn ns. kolmannella tasolla (tertiääripreventio), jolla pyritään ehkäisemään ongelman uusiutuminen tai sairauden ja sen haittojen paheneminen.

Kehittämiskohde
Strategiakauden aikana panostetaan näkyvään väestöviestintään. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Viestinnässä hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia mukaan lukien sosiaalinen media. Väestöviestinnän ja muun asennevaikuttamisen avulla pyritään siihen, että kansalaisilla oleva tule-terveystieto lisääntyy ja he ymmärtävät elämäntapojen merkityksen tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ja toimintakyvyn merkittävänä osatekijänä. Väestöviestinnässä hyödynnetään monipuolisia kumppanuuksia.
Asiantunteva vaikuttaja

Monilla politiikka-tason päätöksillä on merkittäviä epäsuoria vaikutuksia yksilöiden elinolosuhteisiin ja edelleen tuki- ja liikuntaelinterveyteen.  Tule haluaa lisätä vaikutusvaltaansa terveydenhuollon ammattilaisten, virkamiesten ja päätöksentekijöiden keskuudessa. Vaikuttamistyössään Tule ry:llä on merkittävänä voimavarana sen laaja ja monimuotoinen jäsenkenttä, jossa yhdistyvät vammais- ja potilasjärjestöjen tuottama kokemusperäinen tieto ja toisaalta ammattilais- ja asiantuntijajärjestöjen kliininen ja tutkimustieto.  Tätä tieto saatetaan entistä laajemmin päätöksentekijöiden käyttöön.

Kehittämiskohde
Tule osallistuu aktiivisesti erilaisiin työryhmiin, joissa valmistellaan ja tehdään tule-terveyteen vaikuttavia päätöksiä. Liitto antaa tutkittuun tietoon perustuvia asiantuntijalausuntoja ja kannanottoja sekä osallistuu julkiseen keskusteluun hyödyntämällä liiton tuottamaa tule -tietopankkia.
Vahva verkostoituja

Huolimatta laajasta ja monipuolisesta jäsenpohjastaan Tule ei pysty edistämään toiminta-ajatustaan yksin.  Tule-terveyttä tukeva yhteiskunta on monen tekijän summa. Tule verkostoituu strategiakauden aikana laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla.  Järjestöjen lisäksi perusterveydenhuolto ja yksityisen sektorin toimijat kuten fysioterapia-alan ja työterveyshuollon toimijat ovat merkittävässä asemassa kansalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisessä.  Tule etsii strategiakauden aikana aktiivisesti uusia kumppanuuksia ja yhteistyön muotoja.  Unohtaa ei saa myöskään entistä vahvempaa yhteistyötä liiton omien jäsenjärjestöjen kanssa.

Kehittämiskohde
Terveysliikunnan rooli on tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistämisessä merkittävä. Tule tiivistää yhteistyötään tutkimuslaitosten ja muiden instituuttien sekä soveltavan liikunnan järjestöjen kanssa. Opiskelijajärjestöiden sekä työterveyshuollon palvelutarjoajien kautta tavoitetaan sekä nuoret että työikäiset suomalaiset. Vaikuttamalla THL:n kautta kuntien hyvinvointiohjelmiin tule-terveyden edistäminen pyritään saamaan osaksi olemassa olevia rakenteita. Tule tiivistää yhteistyötään jäsenjärjestöjensä kanssa.