Säännöt

Säännöt on hyväksytty liittokokouksessa 19.5.2021, rekisteröity PRH:lle 28.3.2022 

1§ Nimi ja kotipaikka

Liiton nimi on Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, Stöd- och rörelseorganförbundet i Finland rf. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä nimeä Finnish Musculoskeletal Association. Liiton kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus

Tuki- ja liikuntaelinliitto on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka toimii tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.

3§ Toimintamuodot

 • On jäsenjärjestöjen kokoava ääni vaikuttajatasolle.
 • Edistää jäsentensä yhteistoimintaa.
 • Tuo tietoa, näkökulmia, hyviä käytäntöjä sekä uusia avauksia tule-terveyden edistämiseksi kokoamalla yhteen asiantuntijoita, palvelujen käyttäjiä ja tuottajia sekä muita tuki- ja liikuntaelinten terveydestä kiinnostuneita yhteisöjä ja henkilöitä.
 • Kehittää eri hallintoaloja koskevia ohjelmia tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi ja tule-sairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi.
 • Tukee ja edistää näyttöön perustuvaa lääketieteellistä ja muuta alan tutkimusta ja hoitoa ja edistää oikean tiedon leviämistä tule-sairauksista.
 • Tukee ja harjoittaa koulutus-, ja kehittämistoimintaa.
 • Järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
 • Osallistuu alansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
 • Toimii itse tarvittaessa palvelunjärjestäjänä ja tai palveluntuottajana.

4§ Taloudellinen toiminta

Liitto voi toimintansa rahoittamiseksi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja ja muuta rahoitusta. Liitto voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Liitto voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa, järjestää koulutusta ja kursseja sekä harjoittaa muuta yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa.

5§ Jäsenet

Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka toiminnallaan edistävät tuki- ja liikuntaelintenterveyttä sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista. Jäsenet hyväksyvät liiton tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä ja liiton toimielinten päätöksiä. Erityisestä syystä jäseneksi voidaan hyväksyä muukin kuin toimialueeltaan valtakunnallinen rekisteröity yhdistys. Jäsenet hyväksyy liiton hallitus.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä yksityiset henkilöt, jotka tahtovat tukea ja edistää liiton tarkoitusperiä ja toimintaa sekä suorittavat jäsenmaksun. Kannattajajäsenet hyväksyy liiton hallitus. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa.

6§ Jäsenmaksu

Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten on vuosittain suoritettava liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämät jäsenmaksut. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

7§ Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla sekä jos jäsenyhdistys toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai rikkoo liiton sääntöjä tai liiton toimielimien päätöksiä.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liiton jäsenyydestä, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta maksukehotuksesta huolimatta kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksi saamisesta liiton seuraavaan liittokokoukseen, jolla on asiassa lopullinen ratkaisuvalta.

Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksut.

8§ Varsinainen liittokokous

Liiton asioista päätetään varsinaisessa liittokokouksessa, joka kokoontuu vuosittain huhti-­toukokuun aikana. Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittokokous niin päättää tai mikäli liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton varsinaisista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Liittokokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Liittokokoukseen on kukin varsinainen jäsen oikeutettu nimeämään yhden edustajan. Varsinaisena jäsenenä olevan valtakunnallisen yhdistyksen edustajalla on liittokokouksessa yksi ääni jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhdistysten jokaista alkavaa 10 000 henkilöjäsentä kohti. Edustajan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 45 prosenttia kokouksessa saapuvilla olevien edustajien kokonaisäänimäärästä. Jokaisella edustajalla on vähintään yksi ääni. Äänien mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa arpa.

Saadakseen asian käsiteltäviksi liittokokouksessa, liiton jäsenen tulee tehdä siitä kirjallinen esitys kaksi kuukautta ennen liittokokousta.

Kutsu kokoukseen on jätettävä kullekin jäsenelle osoitettuna postitse tai sähköpostitse kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Asiat, jotka jäsen haluaa käsiteltäviksi liittokokouksessa, on toimitettava hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Liittokokouksessa:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 • Valitaan kolme ääntenlaskijaa.
 • Käsitellään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
 • Käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.
 • Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.
 • Valitaan 9 §:n mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan hallituksen jäsentä. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 • Käsitellään muut kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyt asiat.
 • Päätetään liiton merkittävän omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta.
 • Hyväksytään liiton strategia hallituksen esityksen pohjalta.

9§ Liiton hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Ensimmäisenä vuonna puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja vuodeksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kahden varsinaisen liittokokouksen välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä.

Käytännöllisten asioiden hoitoa varten liitolla voi olla tarpeellinen henkilöstö.

10§ Liiton nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

11§ Tilikausi ja tilinpäätös

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut taloudenhoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä, joiden tulee antaa tarkastuksestaan lausuntonsa hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa edelleen liittokokoukselle esitettäväksi.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liittokokouksessa edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

13§ Liiton purkaminen

Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan neljäkymmentäviisi (45) päivää ensimmäisen kokouksen jälkeen. Päätös liiton purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

Kun liiton purkamisesta on päätetty, on jälkimmäisen kokouksen päätettävä myös liiton varojen luovuttamisesta sen päämäärien mukaiseen toimintaan.