ELINVOIMAINEN KUNTA

TULE-terveyden edistäminen

Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämistä ja ennaltaehkäisyä tulisi tehdä monialaisesti ja poikkihallinnollisesti yhteistyössä. Tule-terveyttä tulee edistää vaikuttamalla sekä yksilöihin että heidän elinympäristöihinsä. Keskeisiä ympäristöjä ovat esimerkiksi koulut, työpaikat, liikenne ja terveydenhuolto. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tulisi hyödyntää tutkimustietoa toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkiksi terveyskäyttäytymis-muutosteorioiden ja -tekniikoiden hyödyntäminen lisää terveyden edistämisen tuloksia ja vaikuttavuutta.

Terveyttä edistävät elintavat ovat myös tule-terveyttä edistäviä. Yksilöiden asenteisin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen ovat mahdollisuuksia tule-terveyden edistämiseen. Tule-terveyttä edistäviä valintoja tulee tehdä hepoiksi ja houkuttelevaksi, kuten lisätä ympäristöön vaikuttamalla yksilöiden halukkuutta liikkua omin lihasvoimin.

Ergonomia ja turvallisuus työssä ja vapaalla edistävät tule-terveyttä. Liiallisesta ja vääränlaisesta urheilusta seuraavia vammoja ja tapaturmia tulisi estää, kuten myös liikennetapaturmia. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta lisäämällä mahdollistetaan ja kannustetaan myös toiminta- ja liikkumisrajoitteisten yksilöiden tule-terveyden ylläpitämistä ja elämänlaatua. Apuvälineet helpottavat ja suojaavat arjessa ja niiden käytön sekä oikean käytön opastamisen avulla lisätään toimintakykyä ja ehkäistään tule-ongelmia, kuten kaatumisista aiheutuvia luunmurtumia.

Tule-terveyden edistämisestä on saatu tuloksia esimerkiksi Seinäjoella. Monialaisilla toimilla ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä on saatu vaikutettua väestön tule-terveyden riskitekijöiden. Esimerkiksi kunta on saanut lasten ylipainon lisääntymisen pysähtymään.

Kustannusten vähentäminen

Tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi tarvitaan valtakunnallisia päätöksiä ja toimia yhteiskunnan eri sektoreilla ja tasoilla. Vaaditaan myös tule-terveyttä edistävän kokonaisuuden hallintaa sekä eri toimijoiden vastuiden ja roolien selkiyttämistä. Vaikuttamisen kohteena tulee olla sekä yksilö että ympäristö. Yhteiskunnan on mahdollista lisätä yksilöiden mahdollisuuksia ja halukkuutta tule-terveytensä tukemiseen ja siitä huolehtimiseen kannustamalla terveillä elintavoilla.

Miten tule-kustannuksia vähennetään?

 • - rakennetaan tuki- ja liikuntaelinterveyttä tukevaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kannustaa yksilöitä terveellisiin valintoihin  ja  toimintaan
 • - vahvistetaan monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä (esim. asuinympäristö ja työelämä)
 • - kohdistetaan toimia tuki- ja liikuntaelinterveyden riskitekijöihin (esim. ylipaino ja liikkumattomuus)
 • - hyödynnetään ja tuetaan kaikkien ihmisten jäljellä olevaa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä (esim. osatyökykyisyys)
 • - huomioidaan ihminen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimijana (esim. tule-kivun ja masennuksen yhteys)
 • - hyödynnetään terveydenhuollossa tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten osaamista (esim.    fysioterapeuttien suoravastaanotto)
 • - turvataan tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten resurssit ja osaaminen
 • - kootaan tuki- ja liikuntaelinterveyteen vaikuttaminen valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi
 • - selkiytetään eri sektoreiden ja toimijoiden vastuita ja rooleja
 • - kehitetään väestön tuki- ja liikuntaelinterveyden seurantaa ja arviointia (esim. perusterveydenhuolto)
 • -  hyödynnetään tutkimusta tuki- ja liikuntaelinterveyteen vaikuttamisessa
 • - ymmärretään tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen merkittävä säästöpotentiaali
 • - nähdään tuki- ja liikuntaelinterveys keskeiseksi tekijäksi Suomen kilpailukyvyn kannalta sen mahdollistaessa väestön opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn
 • - viedään Suomen tuki- ja liikuntaelinterveysosaamista maailmalle