Kaikki Tule ry:n tavoitteet näkyivät hallitusohjelmassa, mutta väestön toimintakyvyn edistämiseksi tarvitaan terveysohjelma

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) ongelmien aiheuttamaan kansanterveydelliseen ja -taloudelliseen taakkaan ei ole herätty. Hallitusohjelman puitteissa on kuitenkin mahdollisuus edistää asiaa.

Aloitimme hallitusohjelmavaikuttamisen jo viime vuoden puolella ennen vaaleja ja pidimme yhteyttä neuvottelijoihin sekä Tule ry:n puolesta, että erilaisten yhteistyöverkostojen kautta. Toimintakykyinen Suomi -tavoitteissamme painotimme kuntoutuksen saatavuutta kaikille ikäryhmille, tule-ongelmien priorisointia hyvinvointialuilla, vaikuttavia hoito- ja kuntoutuspolkuja, järjestötyön merkitystä sekä liikkuvaan elämäntapaan kannustavaa esteetöntä arkiympäristöä.

Mitä hyvää?

Hallitusohjelma sisältää elementtejä, joiden puitteissa voitaisiin edistää kaikkia Tule ry:n tavoitteita. Tule-potilaiden kannalta on erityisen hienoa, että ohjelmassa nostettiin esille oikeus tehokkaaseen kivunhoitoon ja luvattiin varmistaa kivunhoito yhdenvertaisesti koko maassa. Myös kuntoutus oli huomioitu hallitusohjelmassa. Myös, että ohjelman puitteissa tullaan edistämään kuntoutuksen laadun mittaamista, on tärkeää.

Hallitusohjelman sisällä oli kaksi tärkeää ja mahdollisesti merkittävästi tule-terveyttä ja fyysistä toimintakykyä edistävää ohjelmaa: Hallitus aikoo toteuttaa poikkihallinnollisesti ja yhdessä järjestöjen kanssa kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman.  Hallitusohjelmasta löytyy myös laaja ”Suomi Liikkeelle”- ohjelmassa on erillinen kohta, jossa edistetään kansalaisten liikuntaa ja luvataan myös edistää vanhusten toimintakykyä sekä ehkäistä kaatumisia. Myös kuntien hyvinvointityötä luvataan tukea ja terveyden edistämisen määrärahaa korottaa ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi.

Tule-ongelmat on huomioitava hallitusohjelman toimeenpanossa

Suurin haaste on se, ettei tule-ongelmia ole mainittu hallitusohjelmassa lainkaan. Tule-ongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ja yleisin terveydenhuollossa kirjattu diagnoosi. Yli kuusi miljoonaa avoterveydenhuollon vuosittaista tule- ja murtumakirjausta vaatii huomiota myös toimenpidetasolla. Muussa tapauksessa vaikutukset näkyvät paitsi lisääntyneinä kustannuksina hyvinvointialueille myös sairauseläkkeiden ja kansansairauksien kasvuna. Hallitusohjelman tavoitteiden toteutuminen vaatii, että toimeenpanossa huomioidaan ainakin seuraavat asiat:

  1. Tule-ongelmista kärsivien tarpeet on huomioitava myös poikkihallinnollisten ohjelmakirjausten toimenpiteitä suunniteltaessa. Lähtökohtana on rakennettu ympäristö, joka kannustaa kaikkia ikäryhmiä arkiseen liikuntaan sekä räätälöity palvelurakenne.
  2. Vaikuttavan terveydenhuollon ja kuntoutuksen mittaamisen kehittämistyössä tulee olla mukana kliinistä kokemusta omaavia tule-tutkijoita.
  3. Mittareiden valinnassa tulee huomioida työ- ja toimintakyvyn tärkeys.
  4. Tule-potilaiden nopea hoitoon pääsy sekä riittävä ja oikea-aikainen kuntoutus.
  5. Kivunhoidon kirjauksen tavoitteen ensimmäisenä toimenpiteenä tulee vahvistaa lasten- ja nuorten yhtäläinen oikeus hyvään kivunhoitoon. HUS:in tuloksellinen lasten ja nuorten kivunhoidon malli levitettäisiin myös muihin yliopistosairaaloihin olemassa olevan verkoston kautta. Tämän aikuisiän kipua ennaltaehkäisevän hoitomallin levittämisen käynnistämisen kustannusarvio kaikkiin yliopistosairaaloihin on yhteensä noin miljoona euroa.
  6. Ikääntyneiden kaatumisen ehkäisyn toimenpiteet tulee toteuttaa laajan asiantuntijaryhmän kokoaman STM:n Turvallisesti Kaiken ikää -toimeenpanosuunnitelman toimenpidelistan mukaisesti.

Jatkamme siis Kansallisen TULE-ohjelman sisältöjen jalkauttamista, etenkin Toimintakykyinen Suomi ja TULE-takuu -sisältöjä hyödyntäen.

Lisäksi uutiskirjeestä löydät:

  • Investoimalla iäkkäiden kuntoutukseen tuetaan elämänlaatua: Tule ry palkitsi TtT Sara Suikkasen väitöskirjatyön
  • Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu koulutustilaisuus marraskuussa; Uhka vai mahdollisuus – Mielenterveyden haasteiden tukeminen TULE-ammattilaisen vastaanotolla?