Hyvinvointialueet tarvitsevat TULE-takuun saavuttaakseen uudistuksen tavoitteet

| Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja

Me Tuki- ja liikuntaelinliitossa kannustamme uusia hyvinvointialueita ottamaan käyttöön TULE-takuun. Väestömme ikääntyy nopeimmin Euroopassa ja tulevaisuudessa väestön toimintakyky tulee määrittämään sote-kustannusten tasoa. Tule-terveyteen panostaminen ja tule-ongelmien ehkäisy on hyvinvointialueille keskeinen keino parantaa alueiden asukkaiden hyvinvointia ja samalla säästää terveydenhuollon kustannuksissa pidemmällä aikavälillä. Tule-ongelmien hoidon ja kuntoutuksen järkeistäminen TULE-takuulla auttaa myös muiden kansansairauksien hoidossa ja tuo mittavia säästöjä

TULE-takuu on Tule ry:n jäsenineen luoma työkalu hyvinvointialueille. Se koostuu kolmesta osa-alueesta:

1. Vaikuttavat hoito- ja kuntoutuspolut

Uudistuksen tavoitteena on siirtyä ennakoivaan ja ehkäisevään työhön. Tämä tärkeä muutos vaatii resurssien jakamista järkevällä ja kustannustehokkaalla tavalla -esimerkiksi ohjaamalla tule-potilaita fysioterapeutin suoravastaanotolle.Hoidon jatkuvuuden tiedetään pienentävän terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Säästöt näkyvät lyhempinä sairaalajaksoina ja päivystyskäyntien määrässä. Hoidon jatkuvuuden tulee ulottua myös elintapoihin liittyvään ohjaukseen. Tiedämme, että terveelliset elintavat suojaavat paitsi tule-ongelmilta, myös muilta kansansairauksilta ja ovat usein toimivan hoidon kulmakivi. Mikäli suomalaisten elintavat saataisiin kuntoon vain mainitsemalla niistä vastaanotoilla, ei ongelmaa olisi. Sen sijaan uuden opettelussa tarvitaan näyttöön perustuvaa ohjausta ja tukea. Potilasta ei saa jättää yksin!Apua on siis saatava silloin kun sitä tarvitaan. Kuntoutuksen tulee alkaa jo ensimmäisellä terveydenhuollon käynnillä. Tekoälyllä ja digiratkaisuilla ei voida korvata terveydenhuollon ammattilaisia, mutta tieteelliseen näyttöön pohjautuvat ratkaisut tarjoavat erinomaisia apuvälineitä asiakasohjaukseen. Esimerkiksi sopivat mittarit auttavat tunnistamaan potilaista ne, joilla on työ- ja toimintakyvyn alenemisen riskitekijöitä. Mittareiden avulla voidaan myös seurata hoidon ja kuntoutuksen onnistumista ja palvelupolkujen vaikuttavuutta.Yhteistyö kuntien kanssa voi lisätä palvelupolkujen vaikuttavuutta! Esimerkiksi terveydenhuollon ja liikuntaneuvonnan yhteistyö voi tukea terveydenhuollon työtä merkittävästi.Toimivat rakenteetkin vaativat osaavan henkilökunnan. Hyvinvointialueilla tulee olla riittävä tule- ja kipuosaaminen ja terveydenhuollon henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus päivittää tätä tietotaitoa säännöllisesti.

2. Hoito ja kuntoutus kuuluvatkaikille

Se että osa kansalaisista jää palveluiden ulkopuolelle, on omiaan pahentamaan yksilön tilannetta ja pitkällä aikavälillä aiheuttaa lisää kustannuksia kaikille. Kuntoutuksella tuetaan toimintakykyisiä elinvuosia ja ehkäistään hoivan tarvetta.Palveluiden saatavuuteen ei pitäisi vaikuttaa ihmisen ikä, vamma tai asema työmarkkinoilla. Esimerkiksi tällä hetkellä yli 65-vuotiaden on työikäisiä vaikeampaa päästä kuntoutuksen pariin. Iäkkäiden kuntoutuksen hyödyllisyydestä on kuitenkin näyttöä. Myös vammaisten kuntoutus tulee taata, vaikkei varsinaista edistymistä tapahtuisi. Kuntoutus toimii usein välttämättömänä toimintakykyä ylläpitävänä arjen mahdollistajana.Hoidon ja kuntoutuksen tulee vastata yksilöllisiin tarpeisiin. Tule-ongelmat ovat yleisimpiä liitännäissairauksia. Monisairaiden kansalaisten tulee saada hoitoa ja kuntoutusta, jossa heidän tilanteensa huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Palveluiden takaaminen kaikille vaatii myös yksityisen sektorin panosta.

3. Järjestöt tukena

Paraskaan järjestelmä ei voi taata suurelle massalle tule-potilaita jatkuvaa tukea. Hyvinvointialueiden kannattaakin hyödyntää strategiassaan kansalaistoiminnan tarjoamat mahdollisuudet. Pelkästään Tule ry:n jäsenjärjestöillä on noin 250 paikallisyhdistystä. Tule-yhdistykset tarjoavat vertaistukea ja järjestävät toimintaa kuten liikuntaryhmiä.Yhdistysten kattojärjestöt tuottavat yhdistyksille tietoa ja materiaalia, joka tavoittaa potilaat. Potilasjärjestöt yhteistyökumppaneina tuovat myös näkökulmaa palveluiden kehittämiseen ja järjestämiseen.

Tule-ongelmat ovat yleisin fyysistä toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Vuonna 2021 tule-ongelmien vuoksi kirjattiin Suomessa yli 2 miljoonaa avoterveydenhuollon käyntiä. Näillä käynneillä on ollut mittava inhimillinen ja euromääräinen hinta. Olisiko aika muuttaa tilannetta ja ottaa uusilla hyvinvointialueilla käyttöön TULE-takuu?