Vuosikertomus 2017

Vuosi 2017 oli Tule ry:n 15. toimintavuosi. Toimintaa vuonna 2017 ohjasi vuosille 2015-2019 laadittu strategia, jossa liitto painottaa toiminnassaan erityisesti Tule-ongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä. Suomen Tule ry:n strategian mukaisesti liitto pyrki edistämään tule-terveyttä ja vähentämään tule-ongelmia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Toimintaa ohjaavina periaatteina eli arvoina toiminnassa näkyivät asiantuntemus, vaikuttavuus, osallistavuus sekä luotettavuus.

Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöinä vuoden 2017 lopulla oli 15 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden organisaatiota. Liiton jäseninä ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, joissa on yhteensä noin 50 000 henkilöjäsentä tai toimijaa. Liiton toimintaa kehitettiin jäsenyhteisöjen näkemysten mukaisesti.

Vuonna 2017 liiton toiminta painottui STEA:n rahoittamaan Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -hankkeeseen vuosille 2016-2018. Saavutetut tulokset eivät olisi olleet mahdollisia ilman jäsenyhteisöjen tarjoamaa tukea. Liiton taloudellisen pohjan muodostivat STEA:n avustus ja jäsenmaksut.

Hallinto

Liiton asioista päätetään varsinaisessa liittokokouksessa, joka kokoontuu vuosittain huhti-toukokuun aikana. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on liittokokouksen välinen aika, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kuitenkin kahden liittokokouksen välinen aika. 

Kokouksessa käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja käsitellään muut kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyt asiat. 

Liittokokous

Suomen Tule ry:n sääntömääräinen liittokokous pidettiin 23.5.2017 Invalidiliiton tiloissa.  Kokoukseen osallistui 13 henkilöä kymmenestä jäsenyhteisöstä.

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Avola Suomen Naprapaattiyhdistyksestä. Kokouksessa valittiin liiton hallitus vuodelle 2017-2018.

Liittokokous hyväksyi Suomen Tulen hallituksen valmisteleman sääntöuudistuksen. Uudistuksen suurin muutos on nimenvaihdos. Uusi nimi ”Tuki- ja liikuntaelinliitto —Tule ry” otetaan käyttöön 1.1.2018.

Suomen Tule ry:n hallituksen valitsee vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika. 

Vuonna 2017 erovuorossa oli hallituksen jäsenet. Liittokokouksessa 23.5.2017 tehtiin seuraavat hallituksen jäsenten valinnat:

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Varsinainen jäsen: Hanna Markkula, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
Varajäsen: Raija Keihänen-Ekstam, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Varsinainen jäsen: Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry
Varajäsen: Auli Tynkkynen, Invalidiliitto ry

Varsinainen jäsen: Leena Ristolainen, Invalidisäätiö
Varajäsen: Heli Vehkala, Huoltoliitto ry

Varsinainen jäsen: Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry
Varajäsen: Merja Avola, Suomen Naprapaattiyhdistys ry

Varsinainen jäsen:  Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
Varajäsen: Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry

Varsinainen jäsen:  Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry
Varajäsen:   Jenni Tuomela, Suomen Luustoliitto ry

Varsinainen jäsen:  Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos
Varajäsen: Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos

Varsinainen jäsen: Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
Varajäsen: Heidi Österberg, Suomen Naprapaattiyhdistys ry

Toiminta

Vuonna 2017 toiminta painottui jo aikaisempien vuosien toimintojen eteenpäin viemiseen ja niiden kehittämiseen sekä Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -hankkeen toimintojen jatkamiseen ja siihen kuuluvien osa-alueiden käynnistämiseen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Suomen Tule ry:n hallitus järjesti Kansalliseen Tule-ohjelmaan (KTO) pohjautuvan toimenpidesuunnitelman päivittämiseen liittyvän suunnittelupäivän 25.10.2017, jossa päätettiin Tule-ohjelman päälinjat ja muoto. Tässä hyödynnettiin keväällä teetetyn valtakunnallinen kyselyn tuloksia, jossa kartoitettiin kuntien ylimpien virkamiesten ja kuntapäättäjien näkemyksiä roolistaan tule-terveyden edistäjinä.

Vuonna 2016 käynnistyi Raha-Automaattiyhdistyksen myöntämä kohdennettu toiminta-avustus teemalla ”Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille”. Vuoden 2017 aikana jatkettiin osatavoitteiden toteuttamista. Kohderyhminä vuoden aikana olivat väestö, vaikuttajat sekä terveydenhuollon ammattilaiset. 

Liikettä niveliin -risteily

Liikettä niveliin -risteilyllä palkittiin Tule-lupauksen antaneita risteilijöitä liikuttavilla palkinnoilla.

Helmikuussa 2017 järjestettiin A-lehtien kanssa yhteistyössä ”Liikettä niveliin” -risteily Turusta-Tukholmaan. Mukana yhteistyössä olivat myös Suomen Tule ry:n jäsenjärjestöistä Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Suomen Luustoliitto ry ja Suomen Nivelyhdistys ry. Kohderyhmänä olivat jäsenjärjestöjen jäsenet ja A-lehtien lukijat. Risteilyllä annettiin tietoa tuki- ja liikuntaelinterveyteen liittyvistä asioista sekä kuinka hoitaa jo olemassa olevia ongelmia. Risteilylle oli ilmoittautunut yli 600 innokasta risteilijää. Konferenssialueella järjestettiin tietoiskuja ja esittelypöytiä, joista jokainen sai itselleen tarpeellista tietoa tule-ongelmista ja itsehoidosta.  Suomen Tule ry järjesti leikkimielisen kuvakilpailun ”TULE-lupaus” johon osallistui 70 lupauksen antajaa. TULE-lupauksen antaja sai valita valmiin tai kirjoittaa oman lupauksen, jota pyrkii toteuttamaan vuoden aikana. Luvan antaneista otettiin muistoksi kuva lupauksen kera. TULE-lupauksen antaneiden kesken arvottiin kylpylälahjakortti Kunnonpaikkaan sekä neljä liikunnallista tuotepalkintoa.  

Videotietoiskut

Kaksi joulukuussa 2016 valmistunutta videota "Istumisen tauottaminen sekä Tupakoinnin lopettaminen) laitettiin levitykseen vuonna 2017. Videoita levitetään paitsi omalla youtube-kanavalla, myös Syöpäjärjestöjen nuorille suunnatulla fressis.fi -nettisivuilla sekä Hengitysliiton ylläpitämällä stumppi.fi-sivustolla. Vuoden 2017 kevään aikana tehtiin yhteistyössä Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiön (YTHS) kaksi videotietoiskua, ”Polvet kipeytyvät kyykätessä, mikä avuksi?”  sekä ”Selkä kipeytyy treenatessa, mikä avuksi?” Videotietoiskuissa oli mukana Turun Ammatti-korkeakoulun mediaopiskelijoita, jotka tuottivat videot, sisällöllisessä suunnittelussa ja toteutuksessa YTHS.   

Yleisöluennot (50+) TULE kuntoon, seniori!

Vuoden 2017 jatkettiin TULE kuntoon, seniori! -luentojen järjestämistä. Luento antaa tietoa tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon ja kuinka vaikuttaa omilla valinnoillaan omaan tuki- ja liikuntaelinterveyteensä sekä hoitaa jo olemassa olevia ongelmia.

Luentojen tavoitteena on: 
1) Edistää ikääntyvien tule- terveyttä.
2) Lisätä tietoa tule-sairauksien ennaltaehkäisystä.
3) Lisätä ikääntyvien valmiuksia tule- terveyden ja -sairauksien itsehoitoon.
4) Innostaa ikääntyviä huolehtimaan tuki- ja liikuntaelimistöstään.
5) Tehdä ikääntyville tunnetuksi tule-järjestöjä ja niiden toimintaa.  
6) Edistää tule-toimijoiden välistä yhteistyötä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Luentoja järjestettiin vuoden 2017 aikana 25 paikkakunnalla 26 luentoa ja niille osallistui yhteensä 2 648 kuulijaa. Luentokiertue työllisti osallistuvia jäsenyhteisöjä ja Suomen Tule:a arviolta noin 5,5 henkilötyökuukautta, josta Suomen Tulen suunnittelijan työpanosta oli 4 kk. Mukana yhteistyössä olivat Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry ja Selkäliitto ry ja heidän paikalliset jäsenyhdistykset. Vuonna 2017 uutena yhteistyötahona mukaan tuli Suomen Sjögrenin syndrooma-yhdistys ry.

Terveydenhuoltoon suunnattu tule-terveyden edistäminen

10.10.17 järjestettiin Kasvuikäisen tuki- ja liikuntaelinterveyden tukeminen terveydenhuollossa -seminaari Ortoninissa.

Lokakuussa 2017 järjestettiin lasten tule-terveyteen keskittyvä ammattilaisseminaari yhteistyössä Invalidisäätiön kanssa. Seminaarin aiheina oli mm. lasten tapaturmariskien ennaltaehkäisy, terveellisten elintapojen motivointi ja kasvavan nuoren alaraajoihin ja selkään liittyviä ortopedisten ongelmien tarkastelua. Seminaarissa puhujina olivat TtM Ulla Korpilahti (THL), fysioterapeutti Mari-Anna Majaneva ja toimin-taterapeutti Heini-Maija Toivonen (Fysios Terapia-team), fysiatrian erikoislääkäri LKT Minna Ståhl (TAYS), EtM Kati Kuisma (Suomen Sydänliitto), ortopedi Topi Laaksonen (HUS), ortopedi Heikki Östeman (ORTON), erikoispsykologi Tage Orenius (ORTON) ja toiminnanjohtaja Marja Kinnunen (Suomen Tule ry). Päivän puheenjohtajana toimi Heikki Österman (ORTON). Seminaari täyttyi nopeasti ja sen rinnalle liitettiin live-webinaarilähetys, jolloin mahdollisimman moni halukas pystyi hyödyntämään päivän annin. Seminaariin osallistui 130 (140) ja live-webinaariin 183 terveydenhuollon ammattilaista eri puolilta Suomea.  

Marraskuussa 2016 käynnistynyt yhteistyö Suomen Sydänliiton ja Yksi Elämän Neuvokas perhe -menetelmän kanssa. Neuvokas perhe on neuvoloiden ja kouluterveyden huollon käytössä oleva tutkimusnäyttöön perustuva perhelähtöinen valtakunnallinen elintapaohjausmenetelmä, joka on myös valtion kärkihanke. Neuvokas perhe sisältää työvälineitä terveydenhuollon ammattilaisille ja perheille. Suomen Tule ry:n Marja Kinnunen oli kouluttajana Yksi Elämän Neuvokas perheen viidessä ammattilaiskoulutustilaisuudessa, jossa käytettiin esimerkeissä tuki- ja liikuntaelinterveyden kannalta oleellisia asioita. Kinnunen puhui myös vanhemmille suunnatun ”Liikunnasta iloa ja kehon hallintaa” -videon Neuvokas perheen sivuille sekä toimi asiantuntijana Neuvokas perhe -menetelmän ohjausryhmässä. 

Tule-terveyden edistäminen päättäjille

Vuonna 2017 jatkettiin tulessa.fi -sivuston päivittämistä. Sivustolle kerätään tietoa tuki- ja liikuntaelinterveydestä, ennaltaehkäisystä, yksilön ja ympäristön vaikuttamiskeinosta sekä linkkejä tule-terveyttä edistäviin sivustoihin, Käypä Hoito-suositukset sekä lisäämällä videoita tule-terveydestä. Sivuston tunnetuksi tuomista tehostettiin ja alkuvuodesta sivustoa mainostettiin mobiilimarkkinoinnin keinoin. Tehostettu mainonta alkoi vuoden 2017 alkupuolella mobiilimarkkinointi Sanoma Oy:n verkkosivustoilla, jossa mainos ohjasi kiinnostuneet verkkosivustolle.

Vuoden 2017 alussa teetettiin AulaResearchilla kuntakysely ja selvityksen teemana oli

 • Tuottaa tietoa, miten tule-terveyteen vaikuttavat päättäjät ja virkamiehet näkevät oman roolinsa ja vastuunsa tule-terveyden edistäjänä
 • Tuottaa tietoa kuntien tule-terveyden edistämisen tilasta
 • Selvityksessä oli myös kouluttava osio, jonka tavoitteena on nostaa vastaajien tietotasoa tule-terveydestä leikkimielisen tietotason testauksen avulla.

Selvityksen kohderyhmänä oli: kunnanvaltuutetut kaikista Suomen kunnista, kuntien viranhaltijat: tekniset johtajat sekä muut teknisen toimen viranhaltijat, sivistystoimen johtajat sekä varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta sekä vapaa-ajan toiminnasta ja liikunnasta vastaavat viranhaltijat, sosiaali- ja terveystoimen johtajat sekä olennaiset terveystoimen viranhaltijat, valtakunnan tason poliittiset päättäjät ja virkamiehet eli kansanedustajat, puolueiden keskeiset vaikuttajat, muut poliittiset taustavaikuttajat sekä olennaiset virkamiehet. Kyselyyn vastasi yhteensä 1044 henkilöä (vastausprosentti 10 %).

Kyselyn tuloksista selvisi muun muassa, että vain 9 %  kuntapäättäjistä koki roolinsa merkittäväksi ja vaikutusmahdollisuutensa hyviksi kuntalaisten tule-terveyden edistämisessä. Heikoimmaksi vaikutusmahdollisuutensa näki teknisen toimen viranhaltijat, joista vain 3 % koki voivansa vaikuttaa kuntalaisten tule-terveyteen hyvin. Valtakunnan tason vaikuttajista 22 % koki voivansa vaikuttaa hyvin kansalaisten tule-terveyteen ja 59 % näki vaikutusmahdollisuutensa kohtalaisina.  Yleisesti kuntapäättäjien tietotaso tule-terveyden edistämiseen liittyvistä työkaluista ja laskelmista oli  huonolla tasolla. Enemmistö vastaajista (59 %) ei osannut kertoa, lasketaanko heidän kunnassaan eri tule-sairauksien aiheuttamia kustannuksia, onko heidän kunnassaan tehty vertailevia laskelmia tai ennakkoarviointeja terveyden edistämisen toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta (55 %) tai seurataanko heidän kunnassaan kuntatyöntekijöiden tule-sairauksista aiheutuvia kustannuksia (45 %).

Teknisen toimen viranhaltijoista 90 % suhtautui erittäin tai jokseenkin myönteisesti siihen, että kunnan yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon tule-terveyden edistäminen. Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on otettu hyvin huomioon kuntien opetus- ja sivistystoimessa, sillä 94 % sivistystoimen vastaajista koki, että heidän kunnassaan lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on otettu erittäin tai jokseenkin hyvin huomioon. Vain 19 % sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista ilmoitti, että heidän kunnassaan on nimetty tule-hoitaja, mutta 72 % sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista kertoi kuitenkin kunnastaan löytyvän fysioterapeutin suoravastaanoton.

Tulokset julkistettiin kahdessa tiedotustilaisuudessa medialle ja päättäjille. Ensimmäinen järjestettiin Kuopiossa 5.4.2017, jossa puhujina olivat Suomen Tulelta pj. Anssi Kemppi sekä toiminnanjohtaja Marja Kinnunen sekä Kuopion kaupungilta hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen. Toinen tiedotustilaisuus järjestettiin Helsingissä 26.10.2017, jossa puhujina olivat kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, apulaisprofessori (VTT) Nelli Hankonen, toimittaja Jenny Lehtinen ja toiminnanjohtaja Marja Kinnunen. Tilaisuuden vetäjänä toimi Suomen Tule ry:n puheenjohtaja Anssi Kemppi. Tilaisuuteen osallistui 26 median, päättäjien ja järjestöjen edustajaa.  

 

Helsingin tilaisuudessa puhujina mm. Suomen Tule ry:n puheenjohtaja Anssi Kemppi, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen ja Suomen Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen. Kuvat: Suomen Tule ry.

Jäsenjärjestöjen ja muiden tahojen yhteistyön kehittäminen ja verkostoituminen

Vuonna 2017 järjestettiin jäsenjärjestöille koulutusseminaari 14.1.2017 ”Hyvä hallintotapa järjestössä” Helsingissä SOSTE:n tiloissa. SOSTE:n lakimies Maarit Päivike luennoi hallituksen roolista, päätöksenteosta, tehtävistä ja vastuista jäsenjärjestöjen hallitusjäsenille. 

Tule-foorumi järjestettiin 7.9.2017 Helsingissä Cafe Köketin tiloissa. Teemana oli järjestöjen rooli sotessa, puhujina olivat muun muassa kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, joka toi eduskunnan terveiset tule-järjestöille ja terveyden edistämisen dosentti Jorma Niemelä, joka luennoi järjestöjen roolista tulevassa sote-uudistuksessa sekä Suomen Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, joka kertoi jäsenjärjestöille kuulumiset ”Kansallinen tule-ohjelma, missä mennään ja mitä tarvitaan?”.  Puhujien alustusten perusteella käytiin vilkasta keskustela järjestöjen roolista rakennemuutoksen kynnyksellä. Tilaisuuteen osallistui 17 osallistujaa yhdeksästä Suomen Tule ry:n jäsenjärjestöstä. Tilaisuudesta saadun palautteen perusteella, päivä oli onnistunut ja päivän ohjelma oli vastaajien mielestä mielenkiintoinen, tarpeellinen ja tärkeä.

Jäsenyydet ja edustukset

 Jäsenyydet

 • Suomen Tule ry on Suomen Sosiaali ja terveys – SOSTE ry:n jäsen.

Kotimaiset edustukset

 • Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n valtuuston varajäsen, edustajana puheenjohtaja Anssi Kemppi.
 • THL:n koordinoima Kansallinen Lihavuus laskuun -työryhmä, toiminnanjohtaja Marja Kinnunen.
 • Neuvokas perhe -menetelmän ohjausryhmä, toiminnanjohtaja Marja Kinnunen.
 • Folkhälsanin koordinoiman DAGIS-tutkimuksen ohjausryhmä, toiminnanjohtaja Marja Kinnunen.
 • Eduskunnan Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas ja Tutkas-asiantuntijapankki, toiminnanjohtaja Marja Kinnunen.

 Ulkomaiset edustukset

 • Suomen Tule ry käyttää Suomen äänivaltaa ja toimii Kansallisena koordinaattorina (National Action Network) Maailman tuki- ja liikuntaelinjärjestön Global Alliance for Musculoskeletal Health –verkostossa.
 • Maailman tule-lähettiläs (Global ambassador) arvononimi on myönnetty ortopedi LKT Esko Kaartiselle

Kansainvälinen toiminta

Suomen Tule ry jatkoi vuoden 2017 aikana myös verkostoitumista kansainvälisiin tule-toimijoihin. Syksyllä 2017 pidetyssä Global Alliance for Musculoskeletal Health – verkoston tapaamisessa Berliinissä olivat mukana Suomen Tule ry:n edustajana Global Alliance for Musculoskeletal Health:ssa maailman tule-lähettiläänä toimiva ortopedi Esko Kaartinen (LKT) ja toiminnanjohtaja Marja Kinnunen Suomen Tule ry:stä. 

Tapaamisen tärkeimpänä aiheena koostettiin konsensuslauselmaa ikääntyvien tule-terveyden edistämisen keinoista. Konsensuslauselma julkaistaan loppukeväällä 2018. Työskentelyä yhteisten tule-terveyttä edistävien tavoitteiden eteen jatketaan myös erilaisissa työvaliokunnissa. Marja Kinnunen työskentelee lasten tule-terveyden edistämisen työvaliokunnassa. Esko Kaartinen työskentelee tutkimusta edistävässä työvaliokunnassa.

<< Takaisin