TULE-TERVEYS

Tule-terveys muotoutuu ihmisen koko elinkaaren ajan kohdusta alkaen. Tule-terveyteen voidaan vaikuttaa suuresti elintavoilla. Elintavoilla paitsi tuetaan tule-terveyttä, myös ehkäistään tule-ongelmien ja -sairauksien ilmaantumista tai etenemistä. Terveyttä edistävät valinnat tulee mahdollistaa ihmisten arjessa vauvasta vaariin siellä missä ihmiset ovat. Muutosten tekemisen tueksi elintapoja terveystietoa ja -palveluja pitää olla riittävästi saatavilla.
 
Yksilötasolla parhaiten tule-terveyden ylläpitämiseen pystyvät vaikuttamaan ensin perheet ja myöhemmin yksilö itse. Terveellisten elämäntottumusten valitseminen, tarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö ja erilaisten ennalta ehkäisevien toimintojen ja terveysmittausten hyödyntäminen edellyttävät ihmisiltä terveystiedon ymmärtämistä ja käyttöä. Ihmisten kyky valita, prosessoida ja ymmärtää tarvittavaa tietoa terveellisten päätösten tukena on tärkeää.
 
Kansalaisen omat mahdollisuudet eivät kuitenkaan läheskään aina riitä terveellisten valintojen tekemiseen edes silloin, kun tietoa ja motivaatiota on tarpeeksi. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö sekä taloudelliset seikat rajoittavat tai estävät hyvin monia tekemästä ja noudattamasta terveellisiä valintoja. Vastuuta on siis kansalaisen lisäksi myös yhteiskunnalla.
 
Tule-terveyttä edistettäessä voidaan samalla vaikuttaa myös muihin yleisimpiin kansantauteihimme, sillä monissa sairauksissa juuri vähäinen liikunta aiheuttaa merkittävän riskin. Tutkimukset ovat osoittaneet selkeästi, että liikunta vaikuttaa myönteisesti elimistön rakenteisiin ja toimintoihin. Liikunta on keskeinen keino pienentää merkittävästi useimpien yleisimpien kansansairauksien riskiä.
 
Ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoito vähentäisivät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja parantavat ihmisten elämänlaatua sekä toiminta- ja työkykyä. Varhaisen hoidon tiedetään vaikuttavan myös keskeisesti tule-potilaiden mahdollisuuksiin esimerkiksi jatkaa työelämässä. Tule-terveyden edistämiseen tuleekin kiinnittää perusterveyden-, työterveys- ja erikoissairaanhoidossa merkittävästi nykyistä enemmän huomiota osana kaikkia hoitoprosesseja, ja siihen tulee osoittaa tarvittavat voimavarat.
 
”Tule terveyttä luodaan ja ylläpidetään arjessa. Arki on siellä missä ihmiset ovat”