LIITTOKOKOUS

Liiton asioista päätetään varsinaisessa liittokokouksessa, joka kokoontuu vuosittain huhti-toukokuun aikana. Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittokokous niin päättää tai mikäli liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton varsinaisista jäsenistä kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Liittokokoukseen on kukin varsinainen jäsen oikeutettu nimeämään yhden edustajan. Varsinaisena jäsenenä olevan valtakunnallisen yhdistyksen edustajalla on liittokokouksessa yksi ääni jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhdistysten jokaista alkavaa 10 000 henkilöjäsentä kohti. Edustajan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 45 prosenttia kokouksessa saapuvilla olevien edustajien kokonaisäänimäärästä. Jokaisella edustajalla on vähintään yksi ääni. Äänien mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa arpa.