SAIRAUSPOISSAOLOKUSTANNUKSET

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin yksittäinen pitkiä sairauslomia ja sairauspoissaolokustannuksia aiheuttava sairauspääryhmä mielenterveyden ongelmien ohella. Kela tilastoi vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinsairauksista alkaneita sairauspäivärahakausia 83 755  joiden kesto keskimäärin oli 50 päivää = 4 187 750 sairauspäivää.

Yhteensä Kela korvasi tuki- ja liikuntaelinsairauksista syntyneitä sairauspäivärahapäiviä 4,3 miljoonalta päivältä (30,3%) vuonna 2018, sairauspäiväkorvauksen keskimääräinen korvaus oli 58,36 € päivä (2019). Pelkästään tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspäiväkustannuksia Kela korvasi 254,6 miljoonalla eurolla (2018).

Todellisia kustannuksia tuki- ja liikuntaelinsairauksista syntyneistä sairauspoissaoloista on vaikea saada, tilastotietoja ei ole näiden osalta perusterveydenhuollon puolelta vielä saatavilla ja alle omavastuuajan jääneiden sairauslomien kattavia tilastoja ei löydy, Kela tilastoi vain ne alkaneet sairauslomakaudet, jotka ylittävät omavastuuajan.

Tilastosta puuttuvat omavastuuajan kustannukset yhdeksältä tai kymmeneltä päivältä, jotka jäävät työnantajan korvattaviksi. Useissa työehtosopimuksissa on sovittu huomattavasti 10 päivää pidemmistä sairausajan palkoista. Jos työnantajan on työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella maksettava sairausajan palkkaa sairauspäivärahan omavastuuajan päättymisen jälkeen, maksaa Kela sairauspäivärahan tältä ajalta suoraan työnantajalle. Jos työnantajan maksama sairausajan palkka on pienempi kuin Kelan tarjoama sairauspäiväraha, maksaa Kela erotuksen työntekijälle.

Keskimääräisesti työnantajan yhden sairauspäivän hinta työnantajalle on noin  350,00  euroa (op.media). Samaan 350 euron
päiväarvioon peilaten Kelan korvaamista noin 4,2 miljoonasta TULE-sairauspäivästä koituu noin 1,5 miljardin euron kulut.Näin ollen pelkästään pitkäaikaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen yhteiskustannukset nousevat 568,3 miljoonaan euroon vuonna 2018.

On muistettava, että osasta alkaneista pitkäaikaisista sairauspoissaolokausista omavastuuajan ensimmäinen päivä riippuen työehtosopimuksesta, voi olla työntekijälle palkaton.

Tuki- ja liikuntaelinsairauskustannusten kannalta olennaisia ovat tule-sairauksien perusteella saadut ja maksetut sairauspäivärahat. Tarkastelussa on tule-sairauksista aiheutuneiden sairauspäivärahojen ja sairausvakuutuspäivärahakausien määrä ja kesto sekä kustannukset.

Muutoksia

Vuoden 2020 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 1,08€/pv. Uusi vähimmäismäärä on 28,94 €/arkipäivä.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2019 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 3 e/pv. Uusi vähimmäismäärä on 27,86 €/arkipäivä.

Sairauspäivärahasta poistuu 55 päivän odotusaika. Sairauspäivärahaa maksetaan 1.1.2019 lähtien vähimmäismääräisenä (27,86 e/arkipäivä) omavastuu-ajan (1 + 9 päivää) jälkeen ilman odotusaikaa.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2018 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 0,91 e/pv. Uusi vähimmäismäärä on 24,64 e/arkipäivä.

YEL-vakuutetun yrittäjän sairaus-päivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään. Vuonna 2017 omavastuuaika on sairastumispäivä ja kolme sitä seuraavaa arkipäivää. Vuonna 2018 omavastuuaikaan kuuluu vain sairastumispäivä. Vuonna 2018 alkavissa työkyvyttömyys-jaksoissa YEL-vakuutuksen on oltava voimassa sairastumis-päivänä, jotta yrittäjä voi saada YEL-päivärahaa sairauspäivä-rahan omavastuuajalta.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2017 Sairauspäivärahan vähimmäismäärä pienenee 23,93 eurosta 23,73 euroon päivältä.

Vuoden 2016 Sairauspäivärahan vähimmäismäärä pienenee 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden.

Hallitus esittää, että sairaus- ja kuntoutusrahan 70 %:n korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja on jatkossa 30 000 euroa (HE 105/2015). Nykyinen raja on 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa karttuu nykyisen 40 %:n sijasta 35 % vuoden 2015 tasossa 56 032 euroon saakka ja tämän ylittävältä osalta 25 %.

Lisätietoa Kela
 
”Tule-sairaudet olivat suurin alkaneita sairauspäivärahakausia aiheuttanut sairausryhmä vuonna 2018”