Muutoksia

Vuonna 2023 valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu.
Korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka koskevat mielenterveyden tai suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Korvauksen saa myös psykologin tekemistä tutkimuksista.
Myös yksityislääkärin vastaanottokäynneistä voi edelleen saada Kela-korvausta. Jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa samansuuruisen korvauksen. Korvaus on 8 euroa. Korvaus on kuitenkin suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.
Korvauksien poistuminen vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada korvausta matkasta, jonka hän tekee yksityiseen sairaanhoitoon. Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa.
Lisätietoa Kela

SAIRAANHOITO

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin eli voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista. Korvattavia TULE-sairaanhoidon kustannuksia ovat reseptilääkkeet, yksityislääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot yksityisessä tutkimus- tai hoitolaitoksessa ja sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannukset. Korvattavia tutkimuksia ja hoitoja ovat laboratoriotutkimukset, radiologiset tutkimukset, fysioterapia, sairaanhoitotoimenpiteet, psykologin tutkimukset sekä säde- ja sytostaattihoidot. Myös videoyhteyden välityksellä annetuista hoidoista maksetaan korvaus. Sairausvakuutuslain korvaama työterveyshuolto ei sisälly tilastoihin. Tilastoihin ei myöskään sisälly sairausvakuutuslain perusteella korvattua opiskelijoiden terveydenhuoltoa. Sairaanhoitokorvaustilastot, työterveyshuoltotilastot ja tilastot opiskelijoiden terveydenhuollosta eivät ole keskenään yhteismitallisia. Kaikki sairausvakuutuskorvaukseen oikeutetut henkilöt eivät hae Kelasta korvausta. Syynä voi olla esim. korvauksen vähyys.

TULE-kustannusten osalta olennaisia tietoja ovat muun muassa erikoissairaanhoidon kustannukset TULE-sairauksien ja -ammattilaisten osalta sekä sairaanhoitopalveluista niiden käyttäjältä perittyjen maksujen kustannukset ennen sairausvakuutuskorvauksen vähentämistä.  Olennaisia tilastoja ovat myös tutkimus ja hoito- sekä lääkekustannukset.

Valitettavasti TULE-sairauksien sairaanhoitokustannuksista ei ole tarkkoja tilastotietoja terveydenhuollon kustannuksista kokonaisuudessaan. Esitetyt tilastot ovat vain osa TULE-sairauksien aiheuttamista sairaanhoitokustannuksista.