KUNTOUTUS ON INVESTOINTI TYÖ- JA TOIMINTAKYKYYN

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaakuntoisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.  Kuntoutuminen lähtee kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista ja on suunnitelmallinen prosessi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella. Kuntoutus on osa monialaista palvelujärjestelmää, jossa tuetaan myös kuntoutujan lähipiiriä.  Suurin osa kuntoutuspalveluista on kuntoutujalle maksuttomia. Osasta kuntoutuspalveluja, kuten terapioista ja kun-toutuslaitosjaksoista, voidaan kuntoutujalta periä asiakasmaksu tai oma-vastuuosuus.

Kela-kuntoutus

Kela on keskeinen kuntouttaja Suomessa. Kuntoutusta järjestävät Kelan lisäksi esimerkiksi julkinen terveydenhuolto (terveyskeskukset ja sairaalat), työterveyshuolto, kunnan sosiaalipalvelut ja vammaisjärjestöt. Terveydenhuollon ja Kelan kuntoutuksen vertaamista keskenään vaikeuttaa se, että terveydenhuollon kuntoutuksesta ei ole olemassa yksityiskohtaisia tilastoja. Yhtenä syynä tähän on se, että terveydenhuollossa on usein vaikea määritellä sitä, milloin sairaanhoito loppuu ja kuntoutus alkaa.

Kelan järjestämää ja korvaamaa kuntoutusta voivat saada kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Tilastoissa ovat mukana kaikki tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi saaneet kuntoutujat, joiden kuntoutuksesta Kelalle on vuoden aikana aiheutunut kustannuksia tai joille on vuoden aikana maksettu kuntoutusrahaa.

Ammatillinen kuntoutus eli työeläkekuntoutus

Työeläkelaitokset järjestävät ja tukevat ammatillista kuntoutusta eli työeläke-kuntoutusta. Työeläkekuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, uudelleen koulutusta tai kurssitusta, työhönvalmennusta tai vaikkapa elinkeinotukea. Ammatillista kuntoutusta tuetaan myös yrittäjälle.

Työeläkekuntoutuksen ajalta maksetaan yleensä kuntoutusrahaa. Sen määrä on laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Jos työeläke-kuntoutuksen alkaessa on kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, maksetaan kuntoutustuen lisäksi kuntoutuskorotusta. Kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta maksetaan vain varsinaisen kuntoutuksen ajalta (työkokeilu, koulutus, työhönvalmennus tms.). Jos kuntoutuksen aikana on töissä  ja ansaitsee kuntoutuksen aikana yli puolet siitä vakiintuneesta ansiosta, josta työkyvyttömyyseläke laskettaisiin, voidaan maksaa osakuntoutusrahaa. Sen määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta. Joissain tapauksissa voidaan maksaa kuntoutuksen odotusajalta harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos ei ole muuta toimeentuloa. Kuntoutusavustus on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.