TULE-ONGELMIEN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN

TULE -ongelmista aiheutuu yhteiskunnalle monenlaisia kustannuksia. Kustannuksia aiheuttavat mm:

TULE -sairauksien ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi tarvitaan TULE -terveyttä edistävän kokonaisuuden hallintaa sekä eri toimijoiden vastuiden ja roolien selkiyttämistä. Vaikuttamisen kohteena tulee olla sekä yksilö että ympäristö. Kunnan on mahdollista lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia ja halukkuutta TULE -terveytensä tukemiseen ja siitä huolehtimiseen kannustamalla terveellisiin elintapoihin.

 

 

 

  • - rakennetaan tuki- ja liikuntaelinterveyttä tukevaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kannustaa yksilöitä terveellisiin valintoihin  ja  toimintaan
  • - vahvistetaan monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä (esim. asuinympäristö ja työelämä)
  • - kehitetään kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden seurantaa ja arviointia
  • - kohdistetaan toimia tuki- ja liikuntaelinterveyden riskitekijöihin (esim. ylipaino ja liikkumattomuus)
  • - hyödynnetään ja tuetaan kaikkien ihmisten jäljellä olevaa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä (esim. osatyökykyisyys)
  • - huomioidaan ihminen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimijana (esim. tule-kivun ja masennuksen yhteys)
  • - hyödynnetään terveydenhuollossa tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten osaamista (esim.    fysioterapeuttien suoravastaanotto ja luustohoitajat)
  • - turvataan tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten resurssit ja osaaminen
  • - ymmärretään tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen merkittävä säästöpotentiaali
  • - nähdään tuki- ja liikuntaelinterveys keskeiseksi tekijäksi kunnan kilpailukyvyn kannalta sen mahdollistaessa kuntalaisten opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn