TULE-TERVEYS OSAKSI KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOA - MITEN?

Kunnilla on lakisääteinen vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisesta. Laadukasta terveyden edistämisen työtä ohjaa tieto kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja kehityskohteista. Kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinten(tule) terveyden edistäminen ja väestöryhmien terveyserojen kaventaminen edellyttävät, että tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä tule-sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus otetaan huomioon kunnassa suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan kaikilla tasoilla.  Työtä kehitetään säännöllisesti ja järjestöt ovat mukana toiminnassa kumppaneina. Tule-terveyttä ja toimintakykyä edistetäänkin tehokkaimmin kansanterveyden tasolla tekemällä terveyttä edistävät elintapavalinnat mahdollisimman helpoiksi, esteettömiksi ja houkutteleviksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen tulee tukea toimialat ylittävää, verkostoituvaa ja monialaisiin kumppanuuksiin perustuvaa toimintaa sekä mahdollistaa yhteistyö myös kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Tule-terveys tulisi ottaa huomioon jo kuntien strategiatyössä ja hyvinvointikertomuksissa asettamalla tule-terveyteen liittyviä tavoitteita ja tekemällä ennakkoarviointeja.

Tule-terveyttä edistävien toimenpiteiden toteutumista voidaan edistää muun muassa sisällyttämällä siihen liittyviä mitattavia tavoitteita kunnan hyvinvointikertomukseen ja -tavoitteisiin, kun tavoitteet ja seurattavat indikaattorit on kirjattu.

 

Indikaattori Lähde
Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi sotkanet.fi
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus sotkanet.fi
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi sairauspäivärahaa saavien määrä Kela
Selän alaosan kipuja Kouluterveyskysely
500m kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus terveytemme.fi
Kykenee liikkumaan yksin ilman vaikeuksia sotkanet.fi
Aikuisilla: lihavien osuus FinSote
Yläkoululaisilla: ylipainoisten osuus potilastietojärjestelmä (Avohilmo)
Lonkan kokonivelproteesin ensiasennukset (Leikkauksia 100 000 / 40 vuotta täyttänyttä kohden) thl.fi/far
Polven tekonivelten ensiasennukset (Leikkauksia 100 000 / 40 vuotta täyttänyttä kohden) thl.fi/far
Lonkkamurtumat (lonkkamurtumien ikävakioitu ilmaantuvuus, joka on vanhustenhoidon
laadun tärkein indikaattori sekä ensimmäisen lonkkamurtuman jälkeen toisen lonkkamurtuman
ilmaantuminen kahden vuoden kuluessa)
terveytemme.fi
Perfect ja HILMO -tietokannat
Osteoporoosi-/murtumahoitajien määrä TEA-viisari
Liikuntasuunnitelma tai kehittämisohjelma TEA-viisari
Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja arviointi TEA-viisari
Liikunta käsitelty kuntastrategiassa TEA-viisari
Liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä TEA-viisari
Kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta hyvinvointikertomuksissa TEA-viisari

Taulukko 1. Väestön tuki- ja liikuntaelinterveydestä kertovia indikaattoreita, joiden perusteella voi seurata tietoja kunnittain/sairaanhoitopiireittäin.