RATKAISUT: KOHTI TUKI- JA LIIKUNTAELIN-
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

1. TULE-terveyttä edistetään aktiivisesti yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

TULE-terveyden ja kansalaisten toimintakyvyn edistäminen valtion,alueiden ja kuntien tasolla perustuu tietoon, on poikkihallinnollista, systemaattista, pitkäjänteistä ja riittävästi resursoitua. Nämä päätökset näkyvät kansalaisten arjessa ja elinympäristössä.

TULE-terveyden edistämisessä huomioidaan eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet.

TULE-terveyttä ja toimintakykyä edistäviä järjestösektorin kumppanuuksia tuetaan.

2. Hoitoa ja kuntoutusta on saatavilla riittävästi ja oikeaaikaisesti. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten TULEtietous ja mahdollisuudet tukea potilaita paranevat.

Tarjotaan ammattilaisille näyttöön perustuvia mittareita ja työkaluja TULE-terveydestä heidän työnsä tueksi. Tuetaan ammattilaisia näiden työkalujen käyttöönotossa. Tarjotaan ammattilaisille myös välineitä asiakkaiden TULE-tietoisuuden lisäämiseksi.

Resursoidaan ammattilaisten ajankäytössä ja koulutuksessa asiakkaan empaattinen kohtaaminen, yksilöllisten voimavarojen tukeminen ja voimaannuttaminen.

Tunnistetaan ne, joilla on työ- tai toimintakyvyn alenemisen riskitekijöitä. Taataan kaikille tarvitseville yksilölliseen tilanteeseen sopiva ja oikein mitoitettu, tarvittaessa moniammatillinen hoitopolku ja kuntoutus.

3. Ihmiset ymmärtävät TULE-terveyden merkityksen ja ovat motivoituneita huolehtimaan siitä omassa arjessaan.

Kansalaiset ymmärtävät TULE-terveyden merkityksen lapsuudesta alkaen sekä tietävät, mitkä ovat heihin itseensä kohdistuvat keskeiset TULE-ongelmien riskitekijät.

Väestöllä on taitoja, työvälineitä ja motivaatiota TULE-ongelmien omahoitoon ja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen.