Ratkaisut: Kohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa

1. TULE-terveyttä edistetään aktiivisesti yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
TULE-terveyden ja kansalaisten toimintakyvyn edistäminen valtion, alueiden ja kuntien tasolla perustuu tietoon, on poikkihallinnollista, systemaattista, pitkäjänteistä ja riittävästi resursoitua. Nämä päätökset näkyvät kansalaisten arjessa ja elinympäristössä. TULE-terveyden edistämisessä huomioidaan eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet. TULE-terveyttä ja toimintakykyä edistäviä järjestösektorin kumppanuuksia tuetaan.
2. Hoitoa ja kuntoutusta on saatavilla riittävästi ja oikeaaikaisesti. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten TULEtietous ja mahdollisuudet tukea potilaita paranevat.

Tarjotaan ammattilaisille näyttöön perustuvia mittareita ja työkaluja
TULE-terveydestä heidän työnsä tueksi. Tuetaan ammattilaisia näiden
työkalujen käyttöönotossa. Tarjotaan ammattilaisille myös välineitä
asiakkaiden TULE-tietoisuuden lisäämiseksi.

Resursoidaan ammattilaisten ajankäytössä ja koulutuksessa
asiakkaan empaattinen kohtaaminen, yksilöllisten voimavarojen
tukeminen ja voimaannuttaminen.

Tunnistetaan ne, joilla on työ- tai toimintakyvyn alenemisen
riskitekijöitä. Taataan kaikille tarvitseville yksilölliseen tilanteeseen
sopiva ja oikein mitoitettu, tarvittaessa moniammatillinen hoito-
polku ja kuntoutus.

3. Ihmiset ymmärtävät TULE-terveyden merkityksen ja ovat motivoituneita huolehtimaan siitä omassa arjessaan.

Kansalaiset ymmärtävät TULE-terveyden merkityksen lapsuudesta
alkaen sekä tietävät, mitkä ovat heihin itseensä kohdistuvat
keskeiset TULE-ongelmien riskitekijät.

Väestöllä on taitoja, työvälineitä ja motivaatiota TULE-ongelmien
omahoitoon ja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen.