Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Hyvinvointialue järjestää asukkailleen tarpeelliset lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain perusteella.

Hyvinvointialue vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kuntoutussuunnitelmassa. Hyvinvointialue vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön.

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta voidaan periä asiakasmaksuja asiakasmaksulainsäädännön mukaisesti.

Kelan kuntoutusvastuu perustuu Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin. Kela järjestää vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena terapioita ja moniammatillisia kuntoutuspalveluja alle 65-vuotiaille, joilla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi, jos mielenterveyden häiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyä järjestää harkinnanvaraista lääkinnällistä kuntoutusta eduskunnan vuosittain myöntämällä määrärahalla.

Arvioitaessa oikeutta Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen otetaan huomioon laissa säädetyt edellytykset, kuntoutuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on kuntoutujalle maksutonta. Kuntoutuspsykoterapiasta kuntoutuja maksaa omavastuuosuuden. Lisäksi Kela korvaa kuntoutukseen liittyviä matkakustannuksia.

Lähde: STM