Tule-terveyden edistämisessä huomioidaan eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet

Terveyden ja toimintakyvyn tukeminen on tärkeää kaikkien väestöryhmien kohdalla. Toimintakykyyn sijoittaminen tukee talouden kestävyyttä. Väestön terveydentilan ja toimintakyvyn kohentuminen tuo helpotusta ihmisten arkeen, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee kustannuksia. Esimerkiksi vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tule-terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämisen ja toimintakyvyn alenemisen ehkäisyn kannalta. Näiden ryhmien kanssa työskentelevien ammattilaisten on tunnistettava, että tule-terveyden ylläpitäminen edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan huomioiden myös erilaisten apuvälineiden merkitys tule-terveyteen.

Lasten ja nuorten liikuntaan panostuksia

Vaikka tule-ongelmien esiintyvyys kasvaa iän myötä, tulee toimenpiteitä kohdistaa kaikkiin ikäryhmiin. Move! -mittaukset osoittavat, että istuva elämäntapa näkyy etenkin lasten ja nuorten kehon liikkuvuudessa. Lasten monipaikkainen kipu on myös lisääntynyt. Liikkuva elämäntapa muodostuu lapsuudessa. Lähes kaikki Suomen koulut ovat jo mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa , ja ohjelmaa on laajennettu myös lukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin Liikkuva opiskelu  -ohjelmalla . Myös varhaiskasvatukseen suunnattu Ilo kasvaa kasvaa liikkuen -ohjelma tarjoaa tukea liikkuvaan päivään. Nämä ohjelmat tarjoavat käytännön keinoja liikunnan lisäämiseen ja erilaisiin tapoihin yhdistää liikunta osaksi oppimista. Myös hallitusohjelman kirjaus ”Islannin mallista” tuoda liikunta lasten luo edistämällä maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen edistäisi liikkuvaa elämäntapaa.

Hallitusohjelmassa (2019-2023) mainitaan myös terveellisen, yhteisöllisen ja ekologisen kouluruokailun kehittäminen sekä selvitetään välipalan toteuttaminen koulupäivän uudistamisen yhteydessä. Lasten lisääntynyt ylipaino vaatii toimenpiteitä myös ruokailun saralla. Julkisin varoin tuetun toiminnan tulisi olla terveyttä edistävää. Lasten ja nuorten ravitsemuksen edistämisen toimenpiteitä löytyy vuosien 2012–2018 Kansallisesta Lihavuus-ohjelmasta.  Toimintarajoitteisen nuoren äidin koulutustaso on useammin alhaisempi, vanhempien työttömyys yleisempää ja perheen taloudellinen tilanne heikompi kuin muiden nuorten osalta. Nämä asiat on paitsi huomioitava palvelujärjestelmässä, myös arjen mahdollisuuksissa.

Suunnitelmallisuutta ikääntyneiden toimintakyvyn turvaamiseen

Väestön ikääntyessä kotona asumisen merkitys tulee kasvamaan entisestään. Kotona asuminen edellyttää kohtuullista toimintakykyä. Ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitoon liittyvät liikunta, riittävä ja monipuolinen ravitsemus, riittävä D-vitamiinin saanti, riittävä lepo sekä tupakoimattomuus ja alkoholin käytön rajaaminen minimiin. Lisäksi lääkehoidon täytyy olla kunnossa ja sairauksien hyvässä hoidossa.

Ikääntyneiden kuntalaisten toimintakyvyn turvaamiseksi laadittu suunnitelma sekä heille aktiivisesti tarjotut edulliset liikuntamahdollisuudet ovat hyvä lähtökohta ikääntyneiden tule-terveydestä huolehtimiselle. Esteetön elinympäristö ja saavutettavat palvelut mahdollistavat arkista liikkumista ja hyvinvointia. Toimintakyvyn puheeksi ottamisen on oltava luonnollinen osa ikääntyviä työssään tapaavien sote-ammattilaisten työtä.

Pidetään työikäiset työkykyisinä

Tule-ongelmat eivät kohtele työikäisiä tasapuolisesti. Esimerkiksi siinä missä monet toimistotyötä tekevät voivat tauottaa työtä mielensä mukaan, voi esimerkiksi lääkärin, lähihoitajan, autonkuljettajan tai rakennustyöläisen kohdalla tilanne olla haastavampi. Hyvin usein työtä kuitenkin voidaan tarvittaessa muokata sopivammaksi jo varhaisessa vaiheessa. Myös työoloja voi muokata tule-terveyttä edistäviksi: ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi työjärjestelyihin tai -välineisiin.

Kun työn muokkausta tai uusia työjärjestelyjä lähdetään suunnittelemaan, vaaditaan työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon tiivistä yhteistyötä.

Myös vammaisten ihmisten työkyvyn ylläpitämisessä tulee huomioida tule-ongelmat. tule-ongelmien ennaltaehkäisy ja työkyvyn edistäminen työpaikoilla kannattaa. Työstä poissaolon pitkittyminen lisää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä. Merkittäviä parannuksia, kuten osasairauspäivärahan käyttöönotto, on jo tapahtunut. Lisäksi tarvetta olisi myös lakisääteisille työn muokkaamisen mahdollisuuksille. Sopivassa työssä jatkaminen nopeuttaa toipumista tule-ongelmista. Yleensä tule-kipu ei johda täyteen työkyvyttömyyteen, vaan työssä voisi jatkaa, jos työkuormitukseen tai työaikaan on mahdollista vaikuttaa. Puuttumalla esimerkiksi kuormitustekijöihin riittävän varhain parannetaan työkykyä ja sairauslomalla olevan työntekijän työhönpaluun ennustetta.

Lisäksi liikkuminen ja liikunta tulisi saada myös osaksi työelämää. Työelämässä on nähty vuosikymmenien aikana valtavia mullistuksia, kuten tupakkakoppien poistuminen toimistoista. Nyt on kehitettävä ja tuettava sellaisia keinoja ja työkulttuuria, jotka edistävät liikkumista ja työkykyä.