Iäkkäiden kuntoutuksen laiminlyönti kuormittaa terveydenhuoltoa

Ellei kuntoutustarvetta tunnisteta, riski yleistilan heikentymiselle, kaatumisille ja liikuntakyvyn menetykselle on erittäin suuri.

Päivystysten ja sairaaloiden ruuhkautuminen johtuu osaltaan kuntoutuksen laiminlyömisestä. Väestötasolla yhdellä kymmenestä ja sairaalahoidossa ainakin joka kolmannella iäkkäällä on todettavissa lihasmassan ja -voiman katoa. Vuodelevon aikana vanha ihminen menettää lihasmassaansa päivissä, ellei kuntoutuksesta ja riittävästä ravitsemuksesta huolehdita.

Joka kolmannen potilaan toimintakyky heikentyykin sairaalahoidon aikana. Ellei kuntoutustarvetta tunnisteta, riski yleistilan heikentymiselle, kaatumisille ja liikuntakyvyn menetykselle on suuri. Yhteiskunnalle tämä näyttäytyy kasvavana palveluiden tarpeena ja kustannuksina.

Sekä hyväkuntoiset että hauraat ja muistisairaat iäkkäät hyötyvät kuntoutuksesta. Kotikuntoutuksella voidaan parantaa fyysistä suorituskykyä, hidastaa toimintakyvyn heikentymistä ja parhaimmillaan viivästyttää säännöllisten palveluiden tarvetta. Kuntoutus moniammatillisissa, ikääntyneiden hoitoon perehtyneissä yksiköissä nopeuttaa toipumista akuutin sairauden tai vamman jälkeen ja vähentää pitkäaikaishoidon tarvetta.

Tule ry on mukana Ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuuden asiantuntijaverkostoa ja koordinoi sitä.