Miksi Kansallista TULE-ohjelmaa tarvitaan?

1. Hyvä TULE-terveys on hyvinvoinnin sekä hyvän toiminta- ja työkyvyn perusta.

Tämän takaamiseksi tarvitaan tehokkaita, katta-via ja tasa-arvoisia toimintakäytänteitä.

2. TULE-ongelmat koskettavat suomalaisia laajasti.

Vaikka TULE-sairaudet painottuvat ikäänty-neisiin, arkea haittaavat TULE-kivut ovat ylei-siä kaikissa ikäluokissa.

3. TULE-ongelmat heikentävät elämänlaatua ja lisäävät riskiä sairastua masennukseen sekä muihin kansantauteihin.

4. TULE-ongelmat aiheuttavat toiminta- ja työkyvyn vajausta, sekä työpanoksen menetyksiä.

Pelkästään Kelan korvaamia sairauspäiviä mak-setaan vuosittain noin 14 000 henkilötyövuoden edestä.

5. TULE-ongelmat lisäävät avun, hoitojen ja hoivan tarvetta sekä näistä aiheutuvia kustannuksia enemmän kuin muut ei-tarttuvat sairaudet.

6. TULE-ongelmat ovat yleisempiä vähän koulutetuilla ja ne lisäävät huomattavasti syrjäytymisen ja työkyvyttömyyden riskiä.

7. Kansalaisten hyvä TULE-terveys ehkäisee useita muita kansantauteja.

TULE-ongelmat ovat monisyisiä ja siksi niiden ehkäisy ja hoito on kohdistettava useisiin eri tekijöihin. Näiden toimenpiteiden vaikutukset ulottuvat samalla myös muihin kroonisiin saira-uksiin.

8. Hoitopolut pitää yhtenäistää.

TULE-ongelmien ehkäisy, hoito ja kuntoutus on Suomessa liian sirpaloitunutta. Toimen-piteiden tulee olla koordinoituja ja yhteneviä ja pohjautua monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön. Hoidon ja kuntoutuksen ajoi-tuksessa, yhteensovittamisessa ja riittävyy-dessä on voimavarojen kohdentamisesta, organisoinnista, koulutuksesta ja rahoituk-sesta johtuvia puutteita.

9. Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus ovat toimivia ratkaisuja, kunhan ne saadaan toteutumaan.

Tehokkaita keinoja TULE-terveyden ylläpitoon ja parantamiseen sekä TULE-ongelmien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen on olemassa. Keino-jen toimeenpano vaatii pitkäjänteistä ja suunni-telmallista yhteistoimintaa eri hallinnonalojen, terveydenhuollon ammattiryhmien ja järjestöjen välillä.

10. Suomi ikääntyy eurooppalaisittain nopeinta vauhtia.

Samalla meillä lisääntyvät TULE-ongelmista kärsivien määrä, monenlaisten palveluiden tarve sekä hoidosta ja hoivasta aiheutuvat kulut. Ikääntyneiden kuntoutus on tärkeässä roolissa, jotta mahdollisimman moni ikääntynyt pysyy toimintakykyisenä kotonaan mahdollisimman pitkään ja jotta yhteiskuntamme resurssit riittävät haastavassa tilanteessa.