RATKAISUT: KOHTI TUKI- JA LIIKUNTAELIN-
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

1. TULE-terveyttä edistetään aktiivisesti yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

TULE-terveyden ja kansalaisten toimintakyvyn edistäminen valtion,alueiden ja kuntien tasolla perustuu tietoon, on poikkihallinnollista, systemaattista, pitkäjänteistä ja riittävästi resursoitua. Nämä päätökset näkyvät kansalaisten arjessa ja elinympäristössä.

TULE-terveyden edistämisessä huomioidaan eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet.

TULE-terveyttä ja toimintakykyä edistäviä järjestösektorin kumppanuuksia tuetaan.

2. Hoitoa ja kuntoutusta on saatavilla riittävästi ja oikea-aikaisesti. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten TULE-tietous ja mahdollisuudet tukea potilaita paranevat.

Tarjotaan ammattilaisille näyttöön perustuvia mittareita ja työkaluja TULE-terveydestä heidän työnsä tueksi. Tuetaan ammattilaisia näiden työkalujen käyttöönotossa. Tarjotaan ammattilaisille myös välineitä asiakkaiden TULE-tietoisuuden lisäämiseksi.

Resursoidaan ammattilaisten ajankäytössä ja koulutuksessa
asiakkaan empaattinen kohtaaminen, yksilöllisten voimavarojen tukeminen ja voimaannuttaminen.

Tunnistetaan ne, joilla on työ- tai toimintakyvyn alenemisen
riskitekijöitä. Taataan kaikille tarvitseville yksilölliseen tilanteeseen sopiva ja oikein mitoitettu, tarvittaessa moniammatillinen hoitopolku ja kuntoutus.

3. Ihmiset ymmärtävät TULE-terveyden merkityksen ja ovat motivoituneita huolehtimaan siitä omassa arjessaan.

Kansalaiset ymmärtävät TULE-terveyden merkityksen lapsuudesta
alkaen sekä tietävät, mitkä ovat heihin itseensä kohdistuvat keskeiset TULE-ongelmien riskitekijät.

Väestöllä on taitoja, työvälineitä ja motivaatiota TULE-ongelmien
omahoitoon ja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen.