KANSALLINEN TULE-OHJELMA VUOSILLE 2020-2025

Kansallinen TULE-ohjelma on Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n koordinoima ja kokoama katsaus tuki- ja liikuntaelinterveyden (TULE-terveys) ajankohtaisiin kysymyksiin Suomessa. Työtä on viitoittanut monialainen ohjausryhmä. Kansallisella TULE-ohjelmalla haluamme tehdä näkyväksi tuki- ja liikuntaelinongelmien mittavia vaikutuksia kansanterveyteen ja kansantalouteen sekä nostaa esiin myös niiden aiheuttaman inhimillisen kuorman.

TULE-terveys on hyvinvoinnin sekä toiminta- ja työkyvyn perusta. Tuki- ja liikuntaelinten oireet, sairaudet, tapaturmat ja pysyvät vammat ovat laaja ja moninainen ryhmä yleisiä terveysongelmia. TULE-ongelmat aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain suuria kustannuksia, joita voitaisiin vähentää hyvin suunnitellulla ehkäisyllä, hoidolla ja kuntoutuksella.

Riittävä toimintakyky mahdollistaa kansalaisen osallisuuden. Väestöennusteen mukaan yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana koko maassa noin 50 prosentilla. Ikääntyvän väestön toimintakyvystä tulee näin ollen entistä suurempi kansantaloudellinen kysymys. Samalla työikäisen väestön
työkyky nousee aiempaa suurempaan rooliin. Lasten ja nuorten toimintakykyyn panostaminen puolestaan on investointi tulevaisuuteen.

Ohjelman tavoitteita ovat väestön parempi TULE-terveys ja väestöryhmien välisten terveyserojen pieneneminen. Näiden päämäärien edellytyksenä on, että TULE-terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, TULE-ongelmien ehkäisy, hoito sekä kuntoutus otetaan huomioon suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan kaikilla tasoilla esimerkiksi kunnissa, sote-kuntayhtymissä ja valtioneuvoston linjauksissa.

Tässä ohjelmassa tuki- ja liikuntaelinten ongelmilla tarkoitetaan laajaa kirjoa yksilön arkea selvästi haittaavista, mutta ohimenevistä kivuista toimintakykyä rajoittaviin TULE-sairauksiin, jotka voivat pahimmillaan johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

Puhumme TULE-sairauksien sijaan TULEongelmista, koska haluamme sisällyttää ohjelmaamme myös sellaiset kansanterveyttä ja -taloutta merkittävästi kuormittavat terveysongelmat, joissa keskiössä ei ole sairausdiagnoosi, vaan hankalat tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät tai niistä aiheutuvat oireet ja toimintakyvyn rajoitteet. Usein näihin terveysongelmiin voitaisiin puuttua erilaisilla kansanterveyden toimenpiteillä.

Suomessa ei toistaiseksi ole virallista valtiovallan koordinoimaa ohjelmaa TULE-terveyden edistämiseksi. Tämä ohjelma tarjoaa laajan katsauksen nykytilanteeseen sekä kehyksen, jonka avulla ennustetta voitaisiin muuttaa. Ohjelman kautta kutsumme niin päättäjät kuin viranhaltijat pohtimaan omaa rooliaan TULE-ongelmien ehkäisyssä ja ratkaisemisessa. Teitä tarvitaan TULE-terveyttä edistävän yhteiskunnan rakentamisessa!

Tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry